Wymagania dot. szkoleń IPMA 4-L-C

 

 Wymagania IPMA Polska dotyczące szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA 4-L-C 

 

Etap projektu

Zagadnienia realizowane na szkoleniu

Inicjacja (definiowanie)

Wprowadzenie do zarządzania projektami
Rola i zadania stowarzyszenia IPMA Polska. Historia zarządzania projektami
Pojęcie projektu, programu, portfela
Typy projektów
Mapa zarządzania projektami
Karta projektu
Struktury organizacyjne
Definicja zakresu

Cele projektu

 • rodzaje celów
 • funkcje celów
 • hierarchizacja celów
 • zasady definiowania celów (SMART)
 • wskaźniki pomiaru celów

Interesariusze projektu

 • rola i znaczenie otoczenia projektu
 • uwzględnienie oczekiwań interesariuszy w celach projektu
 • rodzaje interesariuszy
 • macierz interesariuszy jako sposób analizy oczekiwań

Cykl życia projektu – model fazowy

Planowanie

Struktura Podziału Prac (SPP) / Work Breakdown Structure (WBS)

 • pojęcie WBS i jego znaczenie w planowaniu projektu
 • zasady tworzenia WBS
 • macierz ról i obowiązków

Harmonogram projektu

 • wykres Gantta
 • zasady budowy harmonogramu
 • wykorzystanie harmonogramu w zarządzaniu projektami

Zasoby w projekcie

 • znaczenie i rodzaje zasobów w projekcie
 • zasoby a zadania – równoważenie obciążenia

Koszty w projekcie

 • histogram kosztów
 • krzywa kosztów całkowitych i skumulowanych
 •  
 • Finansowanie projektu

Zespół projektowy

 • kryteria doboru członków zespołu projektowego
 • role w zespole projektowym
 • etapy rozwoju (budowania) zespołu projektowego (model Tuckman’a)
 • motywacja członków zespołu projektowego 

Ryzyko w projekcie

 • definicja ryzyka (szanse i zagrożenia)
 • klasyfikacja ryzyka
 • metody oceny ryzyka w projekcie
 • strategie zarządzania ryzykiem

 Realizacja

Zarządzanie roszczeniami

Zarządzanie jakością

Zarządzanie dokumentacją

 • dokumentacja w projekcie
 • raportowanie i monitoring projektu

Zarządzanie zmianą i jej dokumentowanie

Metoda EV jako podstawa mierzenia postępów w projekcie

 • Analiza trendu kamieni milowych

Podsumowanie

Przygotowanie do egzaminu
Ćwiczenia
Egzamin próbny
Podsumowanie szkolenia. Omówienie wyników egzaminu