Poziom IPMA-B

 Nowe warunki zdawania egzaminów certyfikacyjnych

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie na czas kwarantanny wprowadziliśmy certyfikację IPMA online. Nowe warunki będą obowiązywały do 30 września 2020 r.

Chcesz uzyskać certyfikat IPMA-B?
Wypełnij zgłoszenie do certyfikacji oraz raport podsumowujący doświadczenie zawodowe w zarządzaniu złożonymi projektami, programami lub portfelami i wyślij je na adres cert@ipma.pl. Po kwalifikacji weźmiesz udział w procesie certyfikacyjnym online:

 1. Rozmowa indywidualna w trybie wideokonferencji
 2. Raport z projektu/programu/portfela
 3. Rozmowa indywidualna z egzaminem ustnym w trybie wideokonferencji.

Inwestycja: 8 000 netto (+23% vat)
Posiadasz certyfikat IPMA-C? zapłacisz tylko 4 000 netto (+23% vat)

 

W systemie certyfikacji IPMA według nowych wytycznych ICB4 Istnieją 3 domenyprojekt, program i portfel. W tych 3 domenach, projekty mają 4 poziomy (A, B, C i D); program i portfel mają odpowiednio 2 poziomy (A i B).

1. IPMA Poziom B: Certified Senior Project Manager (Certyfikowany Starszy Kierownik Projektu)

Kandydat posiada  doświadczenie w środowisku złożonych projektów w ramach organizacji.

Wymagania wejściowe: w okresie ostatnich 8 lat kandydat musi wykazać minimum 5-letnie doświadczenia jako kierownik projektu, z czego co najmniej 3 lata na odpowiedzialnych stanowiskach kierowniczych, zarządzając złożonymi projektami. W uzasadnionych przypadkach ww. okres 8 lat  może zostać wydłużony o 4 do 12 lat.

2. IPMA Poziom B: Certified Senior Programme Manager (Certyfikowany Starszy Kierownik Programu)

Kandydat posiada  doświadczenie w środowisku złożonego programu w ramach organizacji.

Wymagania wejściowe: w okresie ostatnich 8 lat kandydat musi wykazać minimum 5-letnie doświadczenia jako kierownik programu, z czego co najmniej 3 lata na odpowiedzialnych stanowiskach kierowniczych, zarządzając złożonymi programami. W uzasadnionych przypadkach ww. okres 8 lat  może zostać wydłużony o 4 do 12 lat.

3. IPMA Poziom B: Certified Senior Portfolio Manager (Certyfikowany Starszy Kierownik Portfela)

Kandydat posiada  doświadczenie w środowisku złożonego portfela w ramach organizacji.

Wymagania wejściowe: w okresie ostatnich 8 lat kandydat musi wykazać minimum 5-letnie doświadczenia jako kierownik portfela, z czego co najmniej 3 lata na odpowiedzialnych stanowiskach kierowniczych, zarządzając złożonymi portfelami. W uzasadnionych przypadkach ww. okres 8 lat  może zostać wydłużony o 4 do 12 lat.

 

 

Domena

Projekt

Program

Portfel

Poziom

A

Certified Project Director

(Certyfikowany Dyrektor Projektu)

Certified Programme Director

(Certyfikowany Dyrektor Programu)

Certified Portfolio Director

(Certyfikowany Dyrektor Portfela)

B

Certified Senior Project Manager

(Certyfikowany Starszy Kierownik Projektu)

Certified Senior Programme Manager

(Certyfikowany Starszy Kierownik Programu)

Certified Senior Portfolio Manager

(Certyfikowany Starszy Kierownik Portfela)

C

Certified  Project Manager

(Certyfikowany Kierownik Projektu)

 

 

D

Certified Project Management Associate

(Certyfikowany Specjalista  ds. Zarządzania Projektami)

 

 

Certyfikat jest przyznawany na 5 lat. Po tym czasie certyfikowany senior project manager może złożyć aplikację o przedłużenie wazności certyfikatu o kolejne 5 lat. (Szczegóły w zakładce Recertyfikacja)

Opłata certyfikacyjna:

- pełna ścieżka dla nowych kandydatów: 8 000 zł netto (+23% VAT),

- ścieżka skrócona przeznaczona dla osób posiadających ważny certyfikat IPMA C: 4 000 zł netto (+23% VAT),

Członkom IPMA Polska przysługuje rabat 5%

 

ETAP I: Weryfikacja dokumentów

Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. Wniosek zgłoszeniowy do certyfikacji IPMA (zawierające Zgłoszenie, Samoocenę, CV, Referencje, Kodeks Etyczny)
 2. Raport podsumowujący (z Listą projektów) w pliku Excel: 
 • Raport Podsumowujący ma dostarczyć dowodów potwierdzających doświadczenie aplikanta w zarządzaniu projektami na poziomie, do którego aspiruje. 
 • Aplikant wypełnia arkusz: „Lista projektów”, gdzie wymienia prowadzone przez siebie projekty z ostatnich 8 lat oraz arkusze od Projekt1, P2, P3 aż do PX odpowiadające wymienionym projektom, ze szczegółowym ich opisem. 
 • Informacje zawarte w arkuszu Excel od 1 do 12 powinny odnosić się do doświadczenia w zarządzaniu projektami i zarządzaniu zespołami projektowymi. Kandydat wybiera jeden z określonych przez siebie projektów do swojego raportu i określa go jako Projekt 1 (Zakładka „Raport z projektu”. Kolejne zakładki pliku (od 1 do 12) należy również wypełnić – ale tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla biura certyfikacji do uzyskania wymaganych dowodów dotyczących czasu trwania projektu. Dla każdego projektu należy wypełnić również rubrykę Złożoności – w zakładce „Ocena złożoności”Wyjaśnienia do arkuszy od 1 do 12 są podane w pliku. 
 • Zadaniem Aplikanta jest zapewnienie, że informacje podane w obu dokumentach ("Wniosek Zgłoszeniowy do certyfikacji” oraz „Raport podsumowujący" są spójne pod względem treści. Wszystkie projekty, tj. od 1 do 12 są uwzględnione w równym stopniu do oceny działalności aplikanta w zakresie zarządzania projektami.

Prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów (w formacie edytowalnym, nie skany !) drogą elektroniczną na adres 
sylwia.skonecka@ipma.pl

 

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia prosimy wysłać wydrukowane i podpisane dokumenty zgłoszeniowe pocztą: kopertę z napisem "Certyfikacja IPMA B" prosimy przesłać na adres Stowarzyszenia: IPMA Polska, ul.Starościńska 1B lok.3, 02-516 Warszawa. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane!

Na etapie weryfikacji dokumentów asesorzy mają prawo zaproponować kandydatom o wysokich kwalifikacjach i bardzo bogatym doświadczeniu, poddanie się procedurze certyfikacji na wyższy poziom.

ETAP II: Warsztat symulacyjny

 • II dzień - warsztat symulacyjny (1 dzień)
 • Warsztat symulacyjny to etap egzaminu, podczas którego Kandydatowi lub grupie Kandydatów przedstawia się studium przypadku i zleca wykonanie zadań odpowiadających danej roli (w projekcie, programie lub portfelu) i poziomowi (A, B lub C), pod obserwacją Asesorów. Podczas warsztatu kandydaci rozwiązują praktyczne sytuacje projektowe, odpowiednie do stopnia złożoności prowadzonych projektów. Warunkiem odbycia się warsztatu projektowego jest zebranie się minimalnej liczby kandydatów do certyfikacji na danym poziomie. Szczegółowych informacji udziela Biuro Certyfikacji IPMA Polska (sylwia.skonecka@ipma.pl).

ETAP III: Raport z projektu

Kandydaci oceniani na poziomach A i B składają raport opisujący ich projekt (y), program (y) lub portfel (e). Raport ten ma się odnosić do tych samych projektów, programów lub portfeli opisanych w Raporcie Podsumowującym, złożonym razem ze Zgłoszeniem do certyfikacji.

Raport powinien opisywać przywództwo w wykonaniu Kandydata przy stosowaniu elementów kompetencji (IPMA ICB4) odpowiedniej roli i na poziomie podlegającym ocenie. Poziom złożoności opisany w raporcie musi odpowiadać poziomowi certyfikacji, o który Kandydat się ubiega.

- Raport ma zawierać maksymalnie 25 stron + maksymalnie 15 stron załączników.

- Raport na poziomie A i B powinien zawierać przynajmniej następujące informacje:

a) Kontekst, otoczenie

Kandydat przedstawia szczegółowy opis projektu / programu lub roli portfela w kontekście kluczowych interesariuszy, zakresu i celów głównych, organizacji projektu / programu / portfela oraz  zasobów, za które odpowiada Kandydat (maksymalnie 3 strony, łącznie z wykresami, grafikami).

b) Wyzwania w zarządzaniu projektem/programem/portfelem

Kandydat powinien opisać wyzwania związane z zarządzaniem w całym okresie trwania projektu / programu lub portfela w kontekście pełnionej roli i w odniesieniu do wybranych Elementów Kompetencji i poziomu certyfikacji, o którą się ubiega.

Raport powinien opisywać stosowne doświadczenie Kandydata w następujący sposób:

 • wyzwania związane z przywództwem i zarządzaniem innymi;
 • jakie Kandydat podjął działania i jakie osiągnął rezultaty; i
 • refleksja nad rezultatami i własne wnioski, przemyślenia.

c)   Forma raportu

Raport powinien być napisany czcionką 11 punktów. Załączniki powinny zawierać informacje uzupełniające dla stwierdzeń zawartych w głównej części raportu. Raport powinien zawierać odwołania do tych załączników.

Pobierz dokument "struktura raportu"

ETAP IV: Rozmowa indywidualna z egzaminem ustnym (ok 1,5-2 godz)

 • III dzień - egzamin ustny 
  Egzamin na poziomie IPMA-B ma formę ustną, asesorzy zadają kandydatom pytania otwarte. Pytania będa wymagały od kandydatów wykazania się zastosowaniem wiezy na wymaganym poziomie.
 • Rozmowa  ma na celu sprawdzenie, doświadczenia i predyspozycji osobowych kandydata w zakresie zarządzania projektami. Podczas rozmowy omawiany jest również raport z projektu.

Językiem obowiązującym w procedurze certyfikacji jest język polski

Zapraszamy do pobrania plik: "Międzynarodowe Przepisy Certyfikacji IPMA do oceny osób indywidualnych w Zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami (ICR4)". [pobierzDokument ten zawiera wyciąg przepisów i wytyczne dla kandydatów do certyfikacji IPMA wg wytycznych ICB4.