Filmy i projekty

Zwycięzca 2019 w kategorii: projekty informatyczne


Ultimo S.A.
"eUltimo – elektroniczna platforma obsługi Klienta"

Grupa ULTIMO należy do liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w  Polsce, nieustannie rozwijając się i  powiększając swój udział w  rynku. Ultimo S.A. jest czołową fi rmą windykacyjną specjalizującą się w  zakupie konsumenckich wierzytelności masowych, szczególnie z  sektora bankowego i telekomunikacyjnego oraz w odzyskiwaniu należności przeterminowanych.
ULTIMO przykłada dużą wagę do standardów działania i  jakości obsługi osób zadłużonych, budując na tym swoją przewagę konkurencyjną. Prezentuje doradcze podejście do rozwiązania problemów osób zadłużonych. Priorytetem jest skuteczne, ale przede wszystkim etyczne działanie prowadzące do odzyskania wierzytelności. W  ramach projektu został przygotowany system transakcyjny – przeznaczony dla klientów Ultimo, który chcieliby zarządzać swoimi zobowiązaniami poprzez kanał internet oraz kanał mobilny. Jednocześnie w  ramach projektu przygotowane zostały rozwiązania dążące do pełnej integracji kanałów obsługi (omnichanelowość).

 

Srebrny finalista 2019 w kategorii: projekty informatyczne


 Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
 "eKasyno"Celem projektu było zbudowanie pierwszego, legalnego kasyna internetowego w Polsce. Firma Playtech, wyłoniona w  przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, została dostawcą platformy systemowej, portalu gracza oraz części gier. Rolę integratora pełnił Totalizator Sportowy.
W  ramach realizacji projektu przygotowana została infrastruktura serwerowa, sieciowa oraz wdrożono mechanizmy bezpieczeństwa a  także mechanizmy archiwizacji danych. Wykonano również szereg integracji platformy kasyna, a  w  tym integrację z  operatorem płatności umożliwiającą dokonywanie wpłat za pomocą wielu kanałów, integrację z  systemem weryfi kacji dokumentów tożsamości, integrację z  systemami marketing automation oraz integrację z  wieloma innymi systemami pozwalającymi na skuteczne zarządzanie tego typu działalnością.
Od strony organizacyjnej natomiast wprowadzone zostały procesy zarządzania usługami w  oparciu o  ITIL ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania incydentami i  poziomem usług. Istotnym elementem nowych procesów było również wdrożenie systemów zapobiegania oszustwom (fraud management), zapobiegania praniu pieniędzy (AML) oraz mechanizmów ochrony graczy. Wszystkie te elementy zostały wdrożone przy zachowaniu całkowitej zgodności z  wymogami obowiązujących w  tym zakresie regulacji.


Brązowy finalista 2019 w kategorii: projekty informatyczne


 Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
 "Wdrożenie płatności bezgotówkowych w kolekturach sieci LOTTO i innych punktach dystrybucji
  produktów Totalizatora Sportowego"

 

Projekt zakładał wdrożenie płatności bezgotówkowych do punktów sprzedaży LOTTO, sieci salonów gier na automatach, jak i  płatności internetowych do portali Totalizatora Sportowego – lotto.pl oraz jedynego legalnego kasyna internetowego.
Poza wdrożeniem w  obszarze e-commerce aktualnie w  sieci naziemnej usługa płatności bezgotówkowych wdrożona została we wszystkich kolekturach sieci własnej (ponad 900), ponad 700 punktach partnerskich oraz we wszystkich salonach gier na automatach.
W  ramach przeprowadzonych prac technologicznych wykonano integrację terminala sprzedażowego LOTTO z  terminalem płatniczym. Jest to rozwiązanie innowacyjne zarówno w  skali europejskiego jak i  światowego rynku loteryjnego. Dzięki temu możliwe stało się także wdrożenie usługi wypłaty wygranych na karty płatnicze w  punktach sprzedaży LOTTO. Totalizator Sportowy jest pierwszą firmą loteryjną na świecie, która taki projekt przeprowadziła. Ponadto jest to to także pierwsze tego typu wdrożenie w jakimkolwiek fizycznym punkcie sprzedaży w  Europie dla usługi VISA Direct, dzięki której wygrane gracza trafiają na jego konto w  czasie rzeczywistym.

 

Zwycięzca 2019 w kategorii: projekty inwestycyjne


 Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o. i PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.
 "Budowa linii 400 kV Ełk Bis-Łomża"

Projekt polegający na przygotowaniu i realizacji linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk Bis-Łomża przebiegającej jako dwutorowa linia napowietrzna 400  kV na odcinku ok. 86  km, przez dwa województwa (podlaskie i  warmińsko-mazurskie), 4  powiaty (ełcki, grajewski, kolneński i  łomżyński) oraz 10  gmin (Ełk, Prostki, Grajewo, Szczuczyn, Wąsosz, Stawiski, Grabowo, Jedwabne, Piątnica i Łomża).
Linia łączy ze sobą stację elektroenergetyczną Ełk Bis ze stacją Łomża.
Zakres prac w  projekcie obejmował m.in.: prace formalnoprawne, w  tym wprowadzenie linii do SUiKZP i  MPZP, uzyskanie DUŚ, ustanowienie służebności przesyłu, uzyskanie PnB; opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej (budowlanej i  wykonawczej); budowę linii napowietrznej 400 kV; opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz realizację działań z  obszaru komunikacji społecznej.
Linia 400 kV Ełk Bis-Łomża jest jednym z elementów tzw. mostu energetycznego Polska-Litwa, którego celem jest połączenie rynków energii elektrycznej krajów bałtyckich z rynkiem europejskim.

 

Srebrny finalista 2019 w kategorii: projekty inwestycyjne


 RAFAKO S.A.
 "Budowa części technologicznej Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie"

 

Z początkiem obecnej dekady, ze względu na zmianę prawa odpadowego oraz konieczność dostosowywania systemu gospodarki odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej otworzył się w  Polsce długo oczekiwany rynek na projekty dotyczące budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Rozwój tego typu formy zagospodarowania odpadów komunalnych wynikał również z  faktu, iż projekty te były współfi nansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W tym czasie w RAFAKO S.A., dostrzeżono możliwość wykorzystania potencjału jaki tkwił w  ludziach a  wynikał on z  ich doświadczeń we współuczestniczeniu w  realizacji projektów budowy ITPOK w  Europie oraz oczyszczania spalin dla obiektów energetyki zawodowej jak również z  bogatego doświadczenia w zarządzaniu projektami. Zaczęto wtedy oferować już nie tylko kotły odzyskowe dla ITPOK, ale całe ciągi technologiczne.
Efektem tego właśnie okresu jest uczestnictwo naszej firmy wrealizacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. RAFAKO S.A. współuczestniczyło w  tym projekcie od XII. 2012 r. do XII. 2017 r. Inwestorem tego projektu był Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w  Szczecinie Sp. z  o.o. Szczecińska spalarnia, która przyjęła nazwę EcoGenerator jest aktualnie ważnym źródłem czystej energii dla miasta Szczecin. W  styczniu 2018 r. po pozytywnym wyniku Ruchu Próbnego, EcoGenerator został przekazany Inwestorowi do eksploatacji.


Srebrny finalista 2019 w kategorii: projekty inwestycyjne


 Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o.
 "Budowa zbiorników magazynowych PERN w Koluszkach"

Projekt obejmował budowę dwóch zbiorników magazynowych klasy III w  Koluszkach oraz dwóch zbiorników magazynowych w  Nowej Wsi Wielkiej na zlecenie Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych(PERN) w ramach konsorcjum z fi rmą Agat. Projekt zakładał niespotykaną nigdy wcześniej technikę montażu dachu zbiornika poprzez zbudowanie dachów przy zbiornikach, podniesienie ich, przejazd z  podniesionym dachem przy czynnych zbiornikach magazynowych i zamontowanie ich na zbudowanych zbiornikach. Montaż nastąpił bez jakichkolwiek komplikacji i ustanowiło to światowy benchmark oraz dowód na doskonałość w zarządzaniu projektem.
Projekt zakładał oddanie projektu jednocześnie w dwóch lokalizacjach na czas, w  obydwu była ta sama technika montażu, ale projekt zgłoszony to budowa dwóch zbiorników magazynowych w Koluszkach. Trwał jedynie 13 miesięcy i jego sukces oraz dotrzymanie terminu wzbudziło podziw i zazdrość wśród konkurencji. Dowodem tego jest budowa kolejnego zbiornika magazynowego w  Koluszkach u tego samego klienta, co dowodzi także o jego zadowoleniu.


Brązowy finalista 2019 w kategorii: projekty inwestycyjne


 Mercator Medical S.A.
 "
Budowa fabryki rękawic nitrylowych 2 mld szt./rocznie"

Celem projektu było wybudowanie nowoczesnej fabryki rękawic nitrylowych wraz z pełną infrastrukturą. Fabryka została wyposażona w 8 bardzo wydajnych i szybkich linii do produkcji rękawic nitrylowych. Ponadto w  ramach projektu wybudowano kotłownię wyposażoną w 3 kotły zasilane biomasą, stację do chłodzenia i uzdatniania wody, kompresorownię oraz oczyszczalnię wody poprocesowej.
Istotnym elementem projektu była budowa instalacji do przygotowywania wody chlorowanej wykorzystywanej przy procesie produkcji rękawic. Dodatkowo w  ramach projektu wybudowano hostel pracowniczy mogący pomieścić 200 pracowników. W  wyniku realizacji projektu powstała jedna z  najnowocześniejszych fabryk rękawic w Tajlandii.


Zwycięzca 2019 w kategorii: projekty organizacyjne


 BIPROMET S.A. KATOWICE
 "Wdrożenie technologii BIM (Building Information Modeling) w projektowaniu   wielobranżowym"

 

Wdrożenie projektowania w  technologii BIM w  fi rmie Bipromet SA, zostało oparte o  standardy brytyjskie BS 1192, PAS 1192-2:2013. Prace projektowe realizowane przez Bipromet SA wymagają zaangażowania wielobranżowych zespołów projektowych.
W  zależności od stopnia złożoności realizowanego zadania, w  procesie projektowania, uczestniczy równocześnie od 20 do nawet 50 projektantów. Zaangażowanie tak licznej grupy osób, która jednocześnie pracuje na wspólnych plikach, wymaga wprowadzenia odpowiednich standardów pracy oraz narzucenia odpowiednich rygorów, takich jak na przykład, regularne spotkania koordynacyjne poszczególnych zespołów projektowych.
Technologia Building Information Modeling wyznacza obecnie kierunek rozwoju projektowania w branży budowlanej. Projektowanie BIM nie ogranicza się wyłącznie do wykonania modelu 3D, lecz stanowi zbiór uporządkowanych informacji obejmujących swoim zakresem proces ofertowania, projektowania, modelowania, zarządzania projektem, realizacji i  użytkowania. Podstawowym celem projektu było opracowanie i wdrożenie wyżej wymienionych standardów i  procedur.

 

Srebrny finalista 2018 w kategorii: projekty organizacyjne


Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
"
Wdrożenie metodyki zarządzania zmianą i jej integracja z metodyką zarządzania projektami w ramach Transformacji Grupy EFL"


Projekt Wdrożenie Metodyki Change Management miał na celu wdrożenie w Grupie EFL systemowego zarządzania zmianą. Projekt wynikał bezpośrednio ze strategii EFL i  konieczności wsparcia realizacji 16 projektów w  ramach Portfela Transformacji. Celem projektu było zapewnienie realizacji biznesowych korzyści z projektów, w których zmiana zależy od przyswojenia rozwiązań przez Pracowników.

Zakres projektu:

• wdrożenie metodyki zarządzania zmianą zintegrowanej z  metodyką zarządzania projektami w EFL
• zdefi niowanie i wdrożenie ról w zarządzaniu zmianą w organizacji
• zapewnienie dostępu do profesjonalnej metodyki i  pakietu narzędzi w  zakresie identyfikacji, planowania, mierzenia i  utrzymania zmian w organizacji
• zapewnienie rozwoju kompetencji Sponsorów Projektów i  Managerów w zakresie zarządzania zmianą

EFL po analizie rozwiązań dotępnych na rynku zdecydował się na wdrożenie metodyki i narzędzi PROSCI.
Zarządzanie zmianą zostało w EFL wdrożone na III poziomach:

• I – projektu
• II – programu
• III – portfela


Zwycięzca 2018 w kategorii: projekty informatyczne

 

 e-point SA 
 "Projekt B2B e-commerce dla Inter Cars"

 

Platforma B2B e-commerce dla Inter Cars jest adresowana do pracowników 100 tysiecy warsztatów samochodowych w 16 krajach. Ma stac sie dla nich najwygodniejszym narzedziem do wyszukiwania i zamawiania czesci. To duze wyzwanie z uwagi na skale systemu, który obejmuje ponad 1,7 mln SKU, 7 tys kategorii produktowych oraz 2,4 tys parametrów wyszukiwania. W sumie wytworzono 170 tys linii kodu. Projekt trwał 18 miesiecy. Powołalismy interdyscyplinarny 40-osobowy zespół, z którego wyłoniono kierowników. Ci zas organicznie skonsolidowali wokół siebie małe, autonomiczne zespoły. Rama dla projektu była metodyka DSDM, zas poszczególne iteracje były wykonywane zwinnie, z wykorzystanie Scrum (development iteracyjny, User Stories, retrospektywy, groomingi, stand-upy). Wyjatkiem na tle tego typu przedsiewziec była ciagła i scisła współpraca z zespołem UX przez cały czas trwania projektu. Projekt zakonczono w załozonym czasie: platforma działa juz w Grecji od 15 listopada 2017 roku i Bułgarii od 15 stycznia 2018 roku, zas wdrozenia w 4 kolejnych krajach planowane sa w przeciagu najblizszych 2 miesiecy.


Srebrny finalista 2018 w kategorii: projekty informatyczne

 

 Schenker Technology Center (Warsaw) sp. z o.o. 
 "Global Delivery Hub (Warsaw)"


Global Delivery Hub (Warsaw) (dalej GDH) to projekt, który został zainicjowany w odpowiedzi na potrzeby i strategie rozwoju Grupy DB Schenker. Oprócz tego, ze jest to czesc globalnego modelu wsparcia Grupy DB Schenker na swiecie istotna cecha jest to, aby w jednym spójnym modelu dostarczac róznorodne usługi IT poczawszy od Demand Management, poprzez Application Development, Quality Assurance, az do Service Operations, nie tylko dla klientów, ale równiez wewnetrznych partnerów (72 000 pracowników w 2000 lokalizacjach na całym swiecie, ponad 700 oddziałów w 38 krajach Europy).Głównym celem projektu było zbudowanie globalnego centrum kompetencji, które wraz z działajacymi juz wczesniej hubami w Chinach (Nanjing) i Indiach (New Delhi) uzupełniłoby oferte globalnego Centrum Rozwiazan Technologicznych umozliwiajac jednoczesnie Grupie DB Schenker prace w modelu Follow The Sun. By zrealizowac ten cel juz od samego poczatku duzy nacisk kładlismy na stworzenie wyjatkowego miejsca pracy, docelowo osiagajac status pracodawcy pierwszego wyboru na rynku IT. Inspiracje czerpalismy z filozofii lean, kulturyciagłego doskonalenia oraz fundamentalnych zasad przywódczych.Dzieki stworzeniu GDH w Warszawie DB Schenker dostarcza usługi na cały swiat i przeprowadza klientów przez cały proces realizacji projektu, poczawszy od analizy wymagan, przez implementacje i testy, zapewniajac przy tym wsparcie IT (mowa tutaj o helpdesku i drugiej linii wsparcia) przez 24h na dobe. Najwazniejszym powodem, dla którego akurat Warszawa została wybrana na lokalizacje GDH były niewatpliwie wysokie kompetencje kadry IT, przy wykorzystaniu których tworzone sa innowacyjne rozwiazania przyszłosci. Realizacja postawionego celu pozwala umacniac przewage konkurencyjna Grupy DB Schenker w branzy logistycznej oraz buduje wizerunek Schenker Technology Center (Warsaw) jako innowacyjnej firmy technologicznej.


Zwycięzca 2018 w kategorii: projekty infrastrukturalne


 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
 "Budowa Łacznicy Kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków   Krzemionki"

 

Projekt Budowy łacznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki realizowany w latach 2015 –   2017 to strategiczna inwestycja dla rozwoju stolicy Małopolski oraz transportu kolejowego w aglomeracji krakowskiej i województwie małopolskim.W zwiazku ze skomplikowanym procesem budowlanym został zrealizowany w innowacyjny sposób poprzez zastosowanie niekonwencjonalnych rozwiazan technicznych przy budowie dwóch torów na estakadach przechodzacych nad jednym z najwazniejszych wezłów drogowych Krakowa. Ponad dwukilometrowe estakady sa najnowoczesniejszym i najwiekszym nowym obiektem kolejowym w Polsce. Realizacja projektu przyniosła korzysci dla mieszkanców Krakowa i okolic poprzez zapewnienie bezposredniego połaczenia kolejowego na trasie Kraków Główny – Skawina oraz dalej do Oswiecimia oraz Zakopanego. Nowoczesne przystanki uwzgledniajace oczekiwania interesariuszy i przyjazne dla pasazerów, a takze dostepne dla osób niepełnosprawnych, wykreowały wygodne wezły przesiadkowe w pełni zintegrowane z komunikacja miejska. Zwiekszenie oferty przewozowej oraz skrócenie czasu przejazdu ma wpływ na zmniejszenie ruchu samochodowego i ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Tym samym projekt przyniósł równiez korzysci dla srodowiska naturalnego.


Srebrny finalista 2018 w kategorii: projekty infrastrukturalne

 

 ELTEL Networks Energetyka S.A. 
 "Budowa Stacji 400kV Stanisławów"

 

ELTEL Networks Energetyka S.A. jest doswiadczona firma wykonawcza specjalizujaca sie w budownictwie   elektroenergetycznym. Szerokie kompetencje pracowników i posiadane zaplecze sprzetowe umozliwiaja kompleksowa realizacje projektów z zakresu budowy, przebudowy oraz remontów sieci elektroenergetycznych przy zachowaniu najwyzszych standardów bezpieczenstwa. Zgłoszenie do konkursu dotyczy budowy stacji elektroenergetycznej 400 kV Stanisławów na rzecz Inwestora PSE S.A. Celem projektu było ukonczenie go w 30 miesiecy w tym prac montazowo-budowlanych w ciagu 12 miesiecy. Zakres zadnia obejmował scisle okreslony czas na przeprowadzenie inwestycji w zadanym budzecie oraz jakosci. Składał sie z poszczególnych etapów: pozyskania gruntu, opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, realizacji budowy, załaczenia stacji do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, W historii firmy był to pierwszy projekt typu greenfield na tak duza skale, który stanowił wyzwanie techniczne ale równiez szanse na rozwiniecie umiejetnosci w zakresie zarzadzania projektami. Dzieki doswiadczeniu, specjalistycznej wiedzy naszych pracowników i swietnej organiza-cji pracy projekt zakonczył sie sukcesem i otworzył droge do dalszego rozwoju firmy.

 

Zwycięzca 2018 w kategorii: projekty organizacyjne


 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
 "Wdrozenie Systemu Zarzadzania Programami i Projektami w   Grupie Kapitałowej Jastrzebskiej Spółki Weglowej"

 

Projekt wdrozenia jednolitego Systemu zarzadzania programami i projektami w Grupie Kapitałowej   Jastrzebskiej Spółki Weglowej został zainicjowany w maju 2017 r. We współpracy z podwykonawca wypracowano ramowy plan wdrozenia, który nastepnie dopracowano w trakcie warsztatów z głównymi interesariuszami projektu. Na etapie planowania projektu zidentyfikowano nastepujace główne produkty projektu: Dedykowana metodyka zarzadzania projektami, Szkolenia kierowników i członków zespołów projektowych, Szkolenia kadry menadzerskiej, Narzedzie informatyczne, Praktyczna implementacja metodyki i zarzadzania IT. Cały projekt był realizowany z wykorzystaniem najnowszych standardów zarzadzania projektami: ISO21500:2012, IPMA ICB v. 3.0 i 4.0, PMBOK 5-th ed., Prince2 w formule jednolitego zespołu projektowego z przedstawicielem podwykonawcy odpowiedzialnego za wsparcie merytoryczne. Kazdy z członków zespołu projektowego miał bezposredni kontakt zarówno z innymi członkami zespołu projektowego, jak i Przewodniczacym Komitetu Sterujacego Projektu. Zgodnie z manifestem Agile w celu maksymalizacji efektów projektu jego szczegółowy plan realizacji był na biezaco korygowany w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez głównych interesariuszy projektu jednak w ramach wczesniej ustalonych ram czasowych i finansowych.

 

Srebrny finalista 2018 w kategorii: projekty organizacyjne

 

 Urząd Miejski Wrocławia
 "Organizacja Ceremonii Otwarcia The World Games 2017 we   Wrocławiu"

 

 

 

20 lipca 2017 r. na Stadionie Wrocław odbyła sie Ceremonia Otwarcia 10. Światowych Igrzysk Sportowych   The World Games 2017, która zainaugurowano 10-dniowe zmagania sportowców z całego świata. Był to kluczowy element Igrzysk i jednocześnie pierwsze tego typu widowisko w Polsce przygotowane z tak dużym rozmachem.26 tysięcy sprzedanych biletów, 2.500 sportowców, 300 dziennikarzy, 1.200 zaproszonych gości, 500 wolontariuszy, 400 artystów, 1.500 osób odpowiedzialnych za produkcje i bezpieczeństwo wydarzenia, transmisja telewizyjna na żywo do 131 krajów, bogaty scenariusz, imponująca scenografia (3 sceny), eventy promujące Ceremonie – te liczby dają obraz z jakim zakresem działań musiał zmierzyć się zespół projektowy. Z uwagi na rangę i skale wydarzenia, jego kompleksowa realizacja została powierzona wybranej w przetargu profesjonalnej i doświadczonej agencji eventowej Walk Events. Ceremonia została bardzo dobrze odebrana przez uczestników, a jej sukces przełożył się na wysoka frekwencje podczas całych Igrzysk. Sam projekt jest zaś przykładem efektywnej współpracy sektora publicznego i prywatnego.


Zwycięzca 2017 w kategorii: projekty organizacyjno - informatyczne


 Urząd Miejski Wrocławia "I am European - Jestem Europejczykiem - rola Parlamentu   Europejskiego w moim życiu"


Projekt dofinansowany ze środków Parlamentu Europejskiego (50%) miał charakter edukacyjno -kulturalno - społeczny i był częścią oficjalnego programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Adresatami byli uczniowie wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych, a głównymi celami projektu są upowszechnianie wiedzy o Parlamencie Europejskim oraz zdobywanie umiejętności tworzenia filmów.

W ramach projektu młodzież z wrocławskich szkół pisała scenariusze filmów krótkometrażowych dotyczących powiązań między działalnością Parlamentu Europejskim a codziennym życiem młodych ludzi. Na podstawie 10 scenariuszy wybranych przez jury uczniowie - przy wsparciu profesjonalnej ekipy filmowej - zrealizowali krótkie filmy, które zostały zaprezentowane szerokiej publiczności poprzez stronę internetową projektu oraz podczas Ceremonii Finałowej.

Jury Konkursowe wybrało trzy najlepsze filmy, także widzowie poprzez głosowanie internetowe przyznali swoją nagrodę. Wyniki ogłoszono podczas Ceremonii Finałowej w Hali Stulecia, przy udziale ponad 3 tys. uczniów wrocławskich szkół, wiceprezydenta Wrocławia Macieja Bluja, Dyrektora Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu Łukasz Kempara i gościa specjalnego, zdobywcy Oskara Pawła Pawlikowskiego.     


Srebrny Finalista 2017 w kategorii: projekty organizacyjno - informatyczne


   KRUK S.A. "System Sugestii Pracowniczych"   

   Realizacja projektu SSP była jedną z metod wsparcia budowy i rozwoju kultury organizacyjnej związanej     z  podejściem procesowym i doskonalenia organizacji w oparciu o Lean Management.

 W wyniku projektu uzyskano: uporządkowane środowisko dla wdrażania zmian w organizacji; zwiększenie   zaangażowania i aktywności pracowników w doskonalenie procesów organizacji; wypracowanie metody   oceny korzyści dla organizacji z wdrażanych zmian.

Projekt pomógł organizacji w przełamaniu myślenia silosowego, odejście od doskonalenia we własnym obszarze na rzecz myślenia i doskonalenia procesów przechodzących w poprzek organizacji. Dodatkowa wartość to lepsze rozumienie w organizacji idei lean management, eliminacji marnotrastw, analizy źródeł problemów a nie ich symptomów, nastawienie na rozwiązywanie problemów. Osiągnięto rezultat dużego zaangażowania ludzi w zmiany i poczucia wpływu na swoje środowisko pracy.
System sugestii pracowniczych jest narzędziem w rękach menadżerów poszczególnych obszarów. Dzięki niemu menadżerowie mogą budować motywację i zaangażowanie pracowników w rozwój organizacji.

 

Brązowy Finalista 2017 w kategorii: projekty organizacyjno - informatyczne


  Bank Zachodni WBK S.A. Grupa SANTANDER "NP3355-Wdrożenie

  Ablnitio Express>it jako silnika decyzyjnego w procesach kredytowych"

Celem projektu była migracja istniejących strategii decyzyjnych z systemu Strata DE do Ablnitio Express>it (znanwgo też jako Ace). W ramach projektu ujęta została nauka i przyszły dewelopment nowego narzędzia. Wymiana silnika decycyjnego została zarekomendowana na spotkaniu w ramach Programu PID80 iRisk na podstawie wyników pracy grupy roboczej złożonej z przedstawicieli Obszaru Rozwoju Systemów, Architektów IT, Departamentu Systemu Centralnego i Pionu Zarządzania Ryzykiem. W trakcie prac grupy zidentyfikowano następujące korzyści jakościowe:

 • wyeliminowanie znanych słabości Straty;
 • skrócenie czasu wdrażania i testowania nowych zmian w silniku reguł;
 • funkcjonalność Click&Deploy;
 • funkcjonalność pobierania danych w locie w miarę potrzeby;
 • lepsze funkcjonalności testowania na dużych próbkach (debugger, masowe porównania ze stanem poprzednim);
 • obsługa w pełni wsadowego przetwarzania.  

Zaletą Ablnitio Express>it była znajomość narzędzia w Banku jako wypróbowanego silnika wspierającego migrację danych podczas fuzji Kredyt Banku i BZWBK oraz obecność wykwalifikowanej kadry znającej technologię Ablnitio.


Zwycięzca 2017 w kategorii: projekty inwestycyjne


 KGHM Polska Miedż S.A. "Program Modernizacji Pirometalurgii w HM Głogów I"

 Celem projektu było stworzenie zintegrowanej funkcjonalnie i efektywnej kosztowo, przyjaznej dla   otoczenia struktury hutnictwa KGHM Polska Miedź S.A. oraz technologii zapewniającej utrzymanie obecnej zdolności przerobowejkoncentratów własnych i importowanych w perspektywie funkcjonowania na rynku producentów miedzi, co najmniej przez najbliższe kilkadziesiąt lat.

Głowne modyfikacje i usprawnienia zostały dokonane w Hucie Miedzi Głogów poprzez zastąpienie przestarzałej, mającej znikomy potencjał dalszego rozwoju technologii pieców szybowych nowoczesną technologią przetopu koncentratów w Piecu Zawiesinowym w HM Głogów I oraz poprzez modernizację instalacji pieca zawiesinowego HM Głogów II. Prace inwestycyjne realizowane były w działającej hucie, w obrębie istniejącej infrastruktury i na ograniczonej powierzchni. Inwestycja pozwoliła na stworzenie Huty Miedzi Głogów będącej najnowocześniejszą firmą tej branży na świecie oraz uzyskanie wymiernych długoletnich korzyści finansowych i ekologicznych, w tym:

 • obniżenie całkowitego jednostkowego kosztu przerobu;
 • zwiekszenie przychodów grupy KGHM Polska Miedź S.A. ze względu na możliwości intensyfikacji odzysku renu, srebra i ołowiu (Re, Ag, Pb);
 • obniżenie nakładów na inwestycje odtworzeniowe; 
 • obniżenie kosztów remontów;
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania hutnictwa KGHM na środowisko naturalne;
 • ograniczenie ilości szczególnie uciążliwych stanowisk pracy występujących w technologii pieców szybowych;
 • unifikacja technologii przetopu koncentratów;
 • poprawa bezpieczeństwa pracy;
 • zminimalizowanie potencjalnego zagrożenia wstrzymania ponad połowy produkcji hut KGHM;
 • praktyczne wykorzystanie przez kadrę inżynieryjno - techniczną i załogę Huty Miedzi Głogów unikatowej wiedzy i umiejętności zdobytych w opanowaniu technologii jednostadialnego pieca zawiesinowego w HM Głogów II.

 

Srebrny Finalista 2017 w kategorii: projekty inwestycyjne


     Elektrotim S.A. "Poligon pożarniczy w Grupie"

Przedmiotem projektu było wybudowanie w formule "projektuj i buduj" poligonu pożarniczego  przeznaczonego do szkolenia wojskowych, lotniskowych straży pożarnych. Obiekt musiał spełnić wymóg  stworzenie realistycznych warunków szkolenia poprzez wyposażenie go w makiety aktualnie użytkowanych  w Wojsku Polskim statków powietrznych, w których są generowane kontrolowane pożary. Bardzo istotne  było spełnienie wysokich wymagań z zakresu ochrony środowiska (m.in. zakaz stosowania substancji  ropopochodnych).

  Podstawowymi produktami projektu były: 

 • koncepcja organizacyjna i architektoniczno - budowlana poligonu;
 • projekt budowlany poligonu;
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • przygotowanie infrastruktury technicznej do montażu wyposażenia specjalistycznego;
 • dostawa i montaż specjalistycznego wyposażenia poligonu (zestaw treningowy, makiety);
 • uruchomienie i przeszkolenie obsługi;
 • odbiór końcowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.


Zwycięzca 2016 w kategorii: projekty społeczno-organizacyjne 

 

Urząd Miejski Wrocławia "Destination Imagination - Akademia Kreatywności"

Nowoczesna edukacja ukierunkowana jest na uniwersalne kompetencje takie jak kreatywność. Jej stymulowanie zwiększa szansę na prawidłowy rozwój edukacyjno-społeczny uczniów. Osoby o rozwiniętej kreatywności łatwiej radzą sobie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. W XXI w. zanikają klasyczne podziały zawodów. Powstają nowe branże i specjalizacje, do których  nie  przygotowuje szkoła. Są one kreowane w praktyce w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Z drugiej strony, w trakcie kariery zawodowej coraz częściej istnieje konieczność przekwalifikowania. Pobudzanie kreatywności oraz rozwój uczniów poprzez stawianie przed nimi wyzwań jest doskonałym przygotowaniem do dorosłego życia.

Dzieci w ciągu roku szkolnego rozwijają swoją kreatywność, ćwiczą pracę zespołową oraz twórcze rozwiązywanie problemów w niedoborze czasu, materiałów i dostępnej wiedzy. Wiosną odbywa się olimpiada kreatywności, na której uczestnicy muszą sprostać postawionym przed nimi „wyzwaniom”.

W roku szkolnym 2014/2015 przygotowywano nauczycieli klas I-III do prowadzenia lekcji twórczości. Od października 2014r. ruszył cykl szkoleń. W roku szkolnym 2015/2016 uruchomiono lekcje kreatywności w klasach I.

Dodatkowe pliki:

 

Srebrny Finalista 2016 w kategorii: projekty społeczno-organizacyjne

Bank Zachodni WBK S.A. "Obsługa bez barier w Banku Zachodnim WBK"

Bank Zachodni WBK zaprojektował i rozwinął kompleksowy program „Obsługa bez Barier”, którego celem jest zapewnienie komfortowego korzystania z usług i produktów Banku przez osoby niepełnosprawne, we wszystkich kanałach obsługi – od sieci oddziałów po bankowość mobilną. Pod względem rozległości programu, inicjatywa Banku Zachodniego WBK jest unikatowym przedsięwzięciem wśród polskich instytucji finansowych. Dziś Bank może pochwalić się najbardziej kompleksowym i multikanałowym podejściem do zagadnienia likwidowania przeszkód w dostępie do swoich usług wśród konkurencyjnych instytucji.

Z myślą o Klientach ze szczególnymi potrzebami Bank przygotował w ramach Programu szereg udogodnień ułatwiających codzienne korzystanie z usług bankowych, m.in.:

• Oddziały bez barier

• „Mówiące” bankomaty

• Mobile & Internet bez barier

• Infolinię bez barier- obsługę w Polskim Języku Migowym

• Dostępną komunikację reklamową

• Lokalne i ogólnopolskie inicjatywy na rzecz edukacji i integracji osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, kulturalne, sportowe i ekonomiczne.

Dodatkowe pliki:

 

Zwycięzca 2016 w kategorii: projekty infrastrukturalne

Porr Polska Infrastructure S.A. "Odbudowa Mostu Łazienkowskiego w Warszawie"

Projekt polegał na remoncie Mostu Łazienkowskiego, który uległ awarii wskutek pożaru w lutym 2015 r. Celem było jak najszybsze udrożnienie arterii miasta, którą codziennie pokonuje około 100 tys. pojazdów. Szczególnego znaczenia dodawał również fakt, że pod mostem biegną ważne sieci przesyłowe, m.in. gazociągi, ciepłociągi i światłowód MON. Ukończenie inwestycji w niezwykle krótkim czasie 199 dni stało się możliwe dzięki odważnemu i  innowacyjnemu podejściu wykonawcy. 300 pracowników na kilka zmian realizowało poszczególne elementy założonego harmonogramu prac. Zakres kontraktu obejmował m.in. rozbiórkę stalowych przęseł i ich odbudowę (424m), remont przęseł kablobetonowych z obu stron rzeki – o łącznej długości 435 metrów.  Most odbudowywano metodą nasuwania podłużnego, którą ze względu na napięty harmonogram prac, inżynierowie PORR POLSKA Infrastructure SA uznali za najbardziej efektywną. Uzyskanie przejezdności w dn. 28 października 2015 było dla PORR i Zamawiającego najważniejszym etapem prac, ale nie końcowym. Zakończenie wszystkich prac na obiekcie planowane jest na 30 września 2016 roku.

Dodatkowe pliki:

 

Srebrny Finalista 2016 w kategorii: projekty infrastrukturalne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa – Fosowskie"

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa – Fosowskie to jeden z głównych projektów perspektywy unijnej 2007 – 2013. Zasadniczym celem projektu była rewitalizacja linii kolejowych nr 61 i 700, poprzez podniesienie prędkości handlowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez utrzymanie obecnych nacisków na oś (221 kN i 211 kN), przywrócenie prędkości rozkładowej V= 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 70 km/h dla pociągów towarowych na całej linii kolejowej nr 61, poprawę przepustowości obu linii oraz skrócenie czasu przejazdu. Projekt był częścią programu Pendolino, zakładającą skrócenie czasu podróży do 3:42 h pociągów osobowych na odcinku Warszawa – Wrocław, poprzez wykorzystanie tzw. „Protezy Koniecpolskiej”. Projektem objętych było: 96,717 km torów, 48 przejazdów, 90 rozjazdów, 71 obiektów inżynieryjnych oraz 104 km sieci trakcyjnej. Projekt realizowany był na terenie województw śląskiego i opolskiego.

Dodatkowe pliki:

 

Brązowy Finalista 2016 w kategorii: projekty infrastrukturalne

SPRINT S.A. "Inteligentne systemy transportowe w Bydgoszczy"

Projekt pn. Inteligentne systemy transportowe w Bydgoszczy zrealizowany w terminie od 09.01.2013r do 09.01.2015r. realizowany był w formule "zaprojektuj i wybuduj". Faza projektowa poprzedzona była opracowaniem szczegółowej koncepcji systemu i trwała 12 miesięcy. Etap budowy systemu to kolejne 12 miesięcy.

W skład Inteligentnych systemów transportowych w Bydgoszczy wchodzą: system sterowania ruchem, system monitoringu wizyjnego, system zarządzania transportem publicznym, system naprowadzania pojazdów na drogi alternatywne oraz system informacji parkingowej.

Obszar funkcjonowania systemów jest ograniczony ulicami: (od północy) Kamienna – Artyleryjska – Zygmunta Augusta – (od zachodu) Dworcowa – Królowej Jadwigi – Marszałka Focha – Kruszwicka – Szubińska – (od południa) Piękna – Solskiego – Wojska Polskiego – (od wschodu) Ujejskiego – Jana Pawła II – most Pomorski – Wyszyńskiego wraz z odcinkiem ul. Fordońskiej od ronda Fordońskiego do ul. Wyścigowej.

Wszystkie systemy integruje aplikacja nadrzędna SPRINT-ITS-SCATS, która jest obsługiwana przez operatorów systemu w Centrum Sterowania Ruchem (CSR).

Podstawowym celem projektu była poprawa warunków ruchu ulicznego, w tym pojazdów lokalnego transportu publicznego.

Wymagane wskaźniki to obniżenie średniego czasu przejazdu samochodów w obszarze objętym systemem o 6,03% oraz obniżenie średniego czasu podróży w komunikacji tramwajowej w dwóch korytarzach transportowych o 8,33%.

Postawione cele z powodzeniem udało się zrealizować. W wyniku wdrożenia Inteligentnych systemów transportowych w Bydgoszczy uzyskano skrócenie czasu przejazdu tramwajów o 12,9%, skrócenie czasu przejazdu pojazdów w korytarzach z priorytetem dla tramwajów o 23,4% oraz o 35,2% poza korytarzami tramwajowymi. 

Dodatkowe pliki:

 

Zwycięzca 2016 w kategorii: projekty inwestycyjne

General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. "Uruchomienie produkcji Opel Astra V (piątej generacji) w GMMP Gliwice"

Wdrożenie i uruchomienie produkcji modelu Opel Astra 5-tej generacji (kod D2JO) w zakładzie GMMP w Gliwicach podzielony na kilka faz wdrożeniowych budowy aut (poszczególne fazy budowy samochodów od pierwszych tzw. IVER cars poprzez fazę pilotów, niesprzedawalnych, sprzedawalnych po start produkcji regularnej). Do uruchomieniu nowego modelu niezbędna była rozbudowa zakładu (budynki pod nowe linie produkcyjne oraz hale magazynowe), instalacja nowych urządzeń do produkcji bądź modyfikacji istniejących urządzeń lub linii produkcyjnych na wszystkich wydziałach. Uruchomienie według ściśle określonych reguł projektu oraz wymagań jakościowych. Całe wdrożenie podczas regularnej pracy produkcyjnej zakładu.

Dodatkowe pliki:

 

Srebrny Finalista 2016 w kategorii: projekty inwestycyjne

ATLAS Sp. z o.o. "Budowa Zakładu Produkcyjnego Pap Hydroizolacyjnych dla Tajfun OOO w Grodnie (Republika Białorusi)"

Projekt Inwestycyjny, polegający na budowie nowego zakładu produkcyjnego od podstaw, we współpracy z podmiotami powiązanymi takimi jak Izohan Sp. z o.o. - właściciel urządzeń technologicznych i Tajfun OOO - spółka na prawie białoruskim, w której Atlas jest większościowym udziałowcem. Projekt skomplikowany ze względu na zaangażowanie 3 podmiotów powiązanych, realizację na terenie Republiki Białorusi, wymagania dotyczące specjalnej strefy ekonomicznej i specjalnej strefy celnej, mały rynek usług firm prywatnych na terenie Białorusi, niska jakość produktów i usług dostępnych lokalnie, złożone wymagania administracyjne. Specyficzne utrudnienia w zakresie finansowania projektu wynikające z wysokiej inflacja i dewaluacja waluty lokalnej. Zaangażowanie zarządów spółek od początku realizacji, pozwoliło na szybkie wprowadzanie zmian w realizowanym projekcie. Doświadczenie w realizacji obiektów budowlanych spółki Tajfun pozwoliło na szybką realizację obiektu budowlanego, doświadczenie w produkcji pap hydroizolacyjnych Izohan, pozwoliło na skrócenie do minimum czasu przygotowania produkcji, doświadczenie firmy Atlas w realizacji inwestycji pozwoliło na sprawną koordynację projektu.

Dodatkowe pliki:

 

Zwycięzca 2015

Grupa Nowy Styl to europejski lider w zakresie kompleksowych rozwiązań meblowych dla przestrzeni biurowych oraz miejsc użyteczności publicznej. Firma wyposaża biurowce, centra konferencyjne, kina, stadiony, obiekty muzyczne, sportowe i wielofunkcyjne. Unikatowy model biznesowy Grupy pozwala dostarczać klientom kompleksową usługę wyposażania wnętrz w oparciu o dogłębną analizę specyfiki i potrzeb klienta, efektywności, organizacji pracy, ergonomii i akustyki. Dzięki doświadczeniu oraz zapleczu technologiczno-produkcyjnemu każda oferta jest „szyta na miarę”.

Grupa Nowy Styl, Innowacyjne technologie w przemyśle meblarskim – budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Nowy Styl Sp. z o.o. oraz wdrożenie innowacyjnych produktów na rynku europejskim

Głównym celem projektu było wybudowanie unikalnego w Europie zakładu produkcyjnego i uruchomienie produkcji mebli biurowych. Osiągnięcie celu umożliwi firmie rozwój w perspektywie kilkunastu następnych lat. Poszukując efektywnych źródeł finansowania przedsięwzięcia, mając świadomość innowacyjności naszych rozwiązań, skutecznie skorzystaliśmy z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Zdefiniowane w umowie dotacyjnej główne cele pośrednie jak: wdrożenie własnej opatentowanej technologii produkcji, systemów IT, budowa obiektów inwestycyjnych - zostały zrealizowane i umożliwiły wprowadzenie na rynek nowych wyrobów o zastrzeżonym wzornictwie. Odpowiadając na nowe trendy rynku w Polsce jak i na świecie, zmieniliśmy proces produkcji z seryjnej na projektową. Wdrożona technologia „Lot size one” zapewnia nam wymaganą wydajność i elastyczność. Efektywne zarządzanie i sterowanie procesem produkcji jest możliwe tylko dzięki wdrożeniu informatycznego systemu zarządzania produkcją MES (Manufacturing Execution System). W połączeniu z oprogramowaniem do projektowania i aranżacji wnętrz biurowych, stanowi to kompletną odpowiedź na oczekiwania rynkowe. Całość została zintegrowana z istniejącym systemem ERP, który przy okazji uaktualniliśmy do najnowszej wersji.

 

Srebrny Finalista 2015

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Misją Politechniki Śląskiej jako uniwersytetu technicznego jest kształcenie profesjonalnych kadr inżynierskich zdolnych sprostać wysokim oczekiwaniom nowoczesnego przemysłu w zakresie przedsiębiorczości i kreowania innowacji oraz prowadzenie badań naukowych finansowanych z różnych źródeł i komercjalizacja ich wyników poprzez transfer nowych technologii i nowych produktów do przedsiębiorstw.

Politechnika Śląska, Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki

Przedmiotem projektu było stworzenie w południowym regionie Polski sieci zintegrowanych i ściśle współpracujących specjalistycznych laboratoriów badawczych w oparciu o jednostki już posiadające ogromne doświadczenie w dziedzinie biotechnologii, bioinżynierii i bioinformatyki. Przedsięwzięcie obejmowało przeprowadzenie inwestycji budowlanej w Gliwicach, modernizację budynku w Zabrzu-Rokitnicy oraz zakup aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb tworzonych, jak również istniejących laboratoriów, co pozwoliło członkom konsorcjum na prowadzenie wysokiej jakości badań w wyżej wymienionych dziedzinach. Projekt powstał w celu zrealizowania potrzeb inwestycyjnych czterech ośrodków naukowo-badawczych, tj. Politechniki Śląskiej, Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie O/Gliwice, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego. Realizacja projektu pozwoliła na osiągnięcie aparaturowej masy krytycznej niezbędnej do prowadzenia dużych, w tym międzynarodowych i multidyscyplinarnych projektów badawczych. Projekt przyczynił się do zwiększenia liczby nowych opracowań dla biotechnologii, bioinżynierii
i bioinformatyki, a także zapewnił naszym naukowcom dostęp do laboratoriów i sprzętu na światowym poziomie, co umożliwia nawiązanie współpracy międzynarodowej i aplikowanie o granty w ramach multidyscyplinarnych projektów badawczych.

 

Brązowy Finalista 2015

PKP Energetyka powstała w 2001 roku i jest jednym z czołowych polskich dostawców energii elektrycznej. Spółka prowadzi wieloobszarową działalność w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, usług elektroenergetycznych
oraz sprzedaży paliw przeznaczonych dla pojazdów szynowych. Wśród klientów spółki znajdują się m.in. małe i średnie przedsiębiorstwa, duże zakłady produkcyjne, sieci handlowe oraz przewoźnicy kolejowi. PKP Energetyka posiada własną sieć dystrybucyjną na terenie całej Polski, zlokalizowaną zarówno w centrach dużych miast, jak i na terenach słabiej zurbanizowanych. Spółka wielokrotnie pełniła rolę lidera konsorcjów modernizujących linie kolejowe czy infrastrukturę energetyczną.

PKP Energetyka, Modernizacja podstacji trakcyjnej PT Iłowiec w ramach programu „Modernizacja układów zasilania sieci trakcyjnej” linia E-59, odcinek Poznań – Czempin

Modernizacji układu zasilania sieci trakcyjnej w tym podstacji trakcyjnej PT Iłowiec wynikała między innymi z modernizacji linii kolejowej nr 271 Poznań – Wrocław realizowanej przez PKP PLK S.A. która w swoim zakresem obejmowała: przystosowanie linii kolejowej do prędkości (160-220 km/h), konieczność zwiększenia przepustowości linii
(wzmożony ruch pociągów), wprowadzenia lokomotyw o większych mocach (rzędu 6 MW) oraz z konieczności poprawy
parametrów dostarczaj energii elektrycznej dla sieci trakcyjnej. Realizowany Projekt zakłada poprawę parametrów zasilania sieci trakcyjnej dla uzyskania: wartość maksymalnego prądu pobieranego przez jednostkę trakcyjną na poziomie 2500 A – dla linii konwencjonalnych TSI oraz linii klasycznych i wartość średniego napięcia użytecznego na pantografie pociągu na poziomie – 2700 VDC. Zrealizowane zadanie inwestycyjne polegało na modernizacji istniejącej podstacji trakcyjnej PT Iłowiec i obejmowało wymianę: 2 linii zasilających SN (średniego napięcia), rozdzielni 15 SN prądu przemiennego (AC), rozdzielni 3 kV prądu stałego (DC), zespołów prostownikowych, urządzeń automatyki, sterowania i zabezpieczeń. Ponadto przystosowano i włączono obiekt podstacji trakcyjnej do systemu zdalnego sterowania, rozbudowano układ pomiarowo-rozliczeniowy o system przesyłania danych. Budynek wraz z instalacjami został przystosowany do nowych warunków zabudowy. Przeprowadzono prace termomodernizacyjne w celu poprawienia efektywności energetycznej.

 

Finalista 2015

Firma APR System, istniejąca od 1996 roku, jest ogólnopolskim liderem w dziedzinie tworzenia rozwiązań informatycznych na potrzeby uczelni wyższych. Drugą gałęzią działalności jest obszar zarządzania projektami oraz tworzenia rozwiązań w oparciu o platformę Microsoft SharePoint. Doświadczenie zebrane przy realizacji wielu projektów oraz dobre praktyki zaczerpnięte z różnych metodyk pozwoliły nam wypracować swój własny styl prowadzenia projektów. Od samego początku próbowaliśmy wspomagać się różnymi narzędziami dostępnymi na rynku. Zawsze jednak było coś, co my chcieliśmy robić inaczej, lepiej niż oferowały rozwiązania dostępne na rynku. Postanowiliśmy sami napisać system. Tak powstał TM Project – system do zarządzania projektami, system zintegrowany z Microsoft Project oraz z platformą Microsoft SharePoint.

APR System, Wdrożenie systemu do zarządzania projektami „TM Project”

Celem projektu było dostosowanie systemu do potrzeb klienta oraz wdrożenie w firmie produkcyjnej jaką jest teamtechnik. Firma zdecydowała się na zakup oprogramowania, gdyż chciała realizować większe projekty, a takie oprogramowanie pozwala usystematyzować strukturę organizacji oraz wprowadzić pełniejszą kontrolę jej zasobów. Punktem wyjścia dla zamówionego produktu był system do zarządzania zadaniami i projektami, używany w APR System. Był on jednak pisany na wewnętrzne potrzeby firmy i służył do prowadzenia projektów z branży IT. System należało dostosować do potrzeb klienta. W tym celu zaplanowano serię spotkań, w których udział brali przedstawiciele wszystkich działów teamtechnik. W ich trakcie zbierane były wymagania, które po przetworzeniu były przedstawiane do weryfikacji w formie makiet. Po zakończeniu prac nad systemem rozpoczął się cykl szkoleń w siedzibie klienta. System został uruchomiony we wszystkich działach firmy. Korzystają z niego kierownicy projektów, kierownicy liniowi, konstruktorzy oraz pracownicy hal montażowych.

 

Finalista 2015

Jesteśmy zespołem z ponad 10-letnim doświadczeniem w pozyskiwaniu dofinansowania i realizacji projektów. Na początku działalności skupialiśmy się głównie na pozyskiwaniu środków z funduszy pomocowych, w tym przedakcesyjnych, na realizację inwestycji dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. W odpowiedzi na zmiany na rynku, wynikające z akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej, rozszerzyliśmy ofertę o realizację szkoleń i projektów szkoleniowych. Członkowie naszego zespołu posiadają nie tylko doświadczenie, ale również międzynarodowe certyfikaty z zarządzania projektami. Ponadto, w zależności od specyfiki i zakresu projektu, powołujemy dla Klienta zespoły ekspertów.

Centrum Doradztwa Gospodarczego, Nowe standardy w zdalnej edukacji – wdrożenie Serwisu eduRoom

Projekt polegał na wdrożeniu szkoleń e-learningowych wraz z inteligentnymi rozwiązaniami technologicznymi. Serwis eduRoom łączy dotychczas zdobyte doświadczenie w realizacji i prowadzeniu szkoleń tradycyjnych i wypracowane metody dydaktyczne z możliwościami, jakie daje rozwój cyfryzacji i internetu, tworząc idealne narzędzie do nauki w Twoim czasie, Twoim miejscu, Twoim trybie. Stwarza dodatkowe, komfortowe źródło czerpania wiedzy. Bez konieczności wychodzenia z domu, bez tracenia czasu na stanie w korkach, bez ponoszenia kosztów transportu na miejsce szkolenia, a przede wszystkim – bez obaw o utratę efektywności edukacyjnej. Wykorzystywana w serwisie różnorodność form i środków przekazu sprzyja nauczaniu polisensorycznemu, a więc stwarza naturalne środowisko do zdobywania wiedzy – bliskie środowisku szkoleń tradycyjnych. Owa różnorodność opiera się na odbieraniu wiedzy różnymi kanałami zmysłowymi, występującymi w e-learningowych materiałach dydaktycznych – w tym elementów wzrokowych, słuchowych i kinestetyczno-dotykowych oraz motorycznych. Angażuje więc jednocześnie wiele zmysłów.

 

Finalista 2015

Przedsiębiorstwo Chemorozruch zostało utworzone w 1971 roku. W 1991 roku zostało przekształcone w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, a następnie sprywatyzowane. 100% udziałów spółki znajduje się w rękach Inwestorów polskich. Firma prowadzi prace inwestycyjne, remontowe, modernizacyjne oraz sprawuje serwis techniczny, działając poprzez swoje jednostki terenowe zlokalizowane w ważnych ośrodkach przemysłowych. Zatrudnia około 300 wysoko wykwalifikowanych pracowników z wieloletnią praktyką, posiadających uprawnienia niezbędne do realizacji robót.

Chemorozruch, Czyste niebo nad Gdynią – instalacja odsiarczania spalin EC Wybrzeże EDF

W ramach programu Koncern EDF uruchomił projekt nowoczesnej technologii „Mokrego Odsiarczania Spalin” w dwóch elektrociepłowniach EDF Wybrzeże tj. EC Gdynia i EC Gdańsk. Generalne wykonawstwo całego projektu powierzone zostało firmie RAFAKO SA Grupa PBG. Oferta handlowa firmy Chemorozruch została wybrana do realizacji zakresu projektu EDF Gdynia. Celem strategicznym projektu było zapewnienie odpowiedniego stopnia czystości spalin odprowadzanych z elektrociepłowni EC Gdynia oraz poprawa jakości powietrza nad nadmorskimi miastami powiatu Gdynia. Zakres projektu zawierał dostawy i montaż konstrukcji wsporczych kanałów spalin, instalację kanałów spalin dla wszystkich kotłów EC Gdynia, obejmującą kompletną gospodarkę spalinami podczas procesu odsiarczania, rurociągi technologiczne, rurociągi AKPiA, instalację układów wentylatorów i czerpni powietrza, instalację urządzeń technologicznych procesu odsiarczania, połączenie nowej instalacji z kotłami cieplnymi i absorberem spalin, i rozruch instalacji. Wszystkie zakładane cele, zarówno cząstkowe, jak i ogólne projektu, zostały osiągnięte.

Finalista 2015

Firma od 1991 roku świadczy usługi w dziedzinie doradztwa biznesowego, finansowego, zarządzania kapitałem ludzkim oraz w zakresie zarządzania projektami. Aktywnie uczestniczy w kreowaniu zmian, wprowadzając usprawnienia i nowatorskie pomysły w różnych sektorach gospodarki. Odnotowuje sukcesy m.in. w obsłudze transakcji M&A, wycenach przedsiębiorstw, opracowaniu studiów wykonalności i wdrażaniu strategii rozwoju, budowaniu oraz implementacji systemów zarządzania, pozyskiwaniu funduszy unijnych. Dzięki współpracy z liczną grupą ekspertów z różnych obszarów wiedzy, F5 oferuje pakiet profesjonalnych i kompleksowych usług doradczych, stosując zindywidualizowane podejście do klienta i jego potrzeb.

F5 Konsulting, Wdrożenie i doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania w ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich w ramach projektu „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”

Jeden z największych, najbardziej znaczących i kompleksowych projektów doradczych dla administracji rządowej. Został zrealizowany na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu systemowego „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”. Celem projektu było wsparcie 63 urzędów – ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania procesowego, zarządzania przez cele, zarządzania przez kompetencje. W każdym urzędzie przeprowadzono szczegółową diagnozę systemów zarządzania, a na jej podstawie wdrożono kompleksowe programy działań doradczych. Doprowadziły one do doskonalenia istniejących rozwiązań zarządczych, a w długoterminowej perspektywie będą zmierzały do stworzenia spójnego systemu. Projekt wywarł realny wpływ na poprawę jakości systemów zarządzania w administracji rządowej.

 

Finalista 2015

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych – Respect Index.

Tauron Polska Energia, Rozszerzenie funkcjonalności narzędzia biznesowego Enterprise Project Management

Projekt polegał na zastąpieniu dotychczas używanej wersji systemu do zarządzania projektami „EPM” firmy Microsoft (wersja 2007), nowym narzędziem w wersji 2010. Nowe oprogramowanie miało wprowadzić istotne zmiany do całego systemu zarządzania projektami Grupy TAURON. W połączeniu z równolegle prowadzonymi zmianami w zakresie podejścia do metodyki zarządzania projektami PRINCE2, nowy system miał stanowić kompleksowe wsparcie dla osób zarządzających i nadzorujących projekty w Grupie. Celem projektu była poprawa jakości, standardów i pośrednio efektywności zarządzania projektami poprzez wdrożenie narzędzia (systemu informatycznego) wspomagającego planowanie, a także umożliwiającego bezpośrednie i bardziej szczegółowe monitorowanie postępów realizacji projektów, poprzez integrację środowisk informatycznych. Projekt obejmował swoim zakresem główne spółki Grupy oraz wszystkie dotychczas realizowane i ewidencjonowane projekty strategiczne, co łącznie dało efekt w postaci wielu interesariuszy o stosunkowo odmiennych kulturach organizacyjnych (różny charakter spółek i różny czas obecności w Grupie) i bardzo różnym nastawieniu do wdrożenia. Był zatem dużym wyzwaniem, oprócz kwestii IT, przede wszystkim dla osób zaangażowanych w realizację i nadzór nad projektami.

 

 

Zwycięzca 2014

Provident Polska należy do międzynarodowej, notowanej na Londyńskiej i Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Grupy International Personal Finance, która obecnie prowadzi swoją działalność na ośmiu rynkach. Provident Polska to instytucja, którą wyróżnia indywidualne podejście do potrzeb Klientów, a jej kluczową zasadą jest uczciwe traktowanie Klientów. Provident Polska jest liderem na rynku pożyczek gotówkowych. Celem firmy jest dostarczanie prostych, rzetelnych i dostępnych produktów finansowych. Model biznesowy Providenta oparty jest na przejrzystości, odpowiedzialności i zaufaniu, co pozwala na dalszy, stabilny rozwój w Polsce.

Provident Polska, ProXXI – Provident XXI wieku

Projekt był jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Spółkę, ponieważ po raz pierwszy zastosowano nowe podejście do wprowadzania zmian, którego myśl przewodnia to „Ludzie dla ludzi”. Oznacza to, że odbiorcy zmian byli jednocześnie ich twórcami. Rozwiązania w ramach projektu PROXXI były opracowywane i wdrażane przez ludzi pracujących na co dzień w terenie i najlepiej znających specyfikę naszego biznesu. Celem projektu było dokonanie milowego kroku w rozwoju naszego biznesu za pomocą wprowadzenia pakietu zmian adresowanych do naszych Pracowników, Doradców Klienta i Klientów. Korzyści z tych zmian obejmowały: ułatwienie pracy naszym Pracownikom i Doradcom Klienta, zapewnienie lepszego wsparcia dla Doradców Klienta, wprowadzenie indywidualnego podejścia do tygodnia pracy oraz do zarządzania wynikiem w zależności od kompetencji, dostarczenie naszym Pracownikom i Doradcom narzędzi umożliwiających poprawę jakości obsługi Klienta.

 

 

 

Srebrny Finalista 2014

Firma od 1991 roku świadczy usługi w dziedzinie doradztwa strategicznego, finansowego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz w zakresie zarządzania projektami przy wsparciu funduszy UE i innych funduszy rozwojowych. Aktywnie uczestniczy w kreowaniu zmian, wprowadzając usprawnienia i nowatorskie pomysły w różnych sektorach gospodarki. Odnotowuje sukcesy m.in. w obsłudze transakcji M&A, wycenach przedsiębiorstw, opracowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju i studiów wykonalności, budowaniu oraz implementacji systemów zarządzania, pozyskiwaniu funduszy unijnych. Dzęki współpracy z liczną grupą ekspertów i trenerów z różnych obszarów wiedzy, F5 Konsulting oferuje pakiet profesjonalnych i kompleksowych usług doradczych, stosując zindywidualizowane podejście do klienta i jego potrzeb.

F5 Konsulting, Uniwersytet Piotra i Pawła

Celem kompleksowego projektu rozwojowego była poprawa konkurencyjności grupy Piotr i Paweł poprzez wzmocnienie kompetencji pracowników w zakresie umiejętności interpersonalnych i menedżerskich. Przedsięwzięcie realizowano w duchu wartości firmy – szacunku, zaufania i wolnego rynku. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupę docelową projektu stanowili pracownicy sieci Piotr i Paweł zatrudniającej ok. 4000 osób: zarząd, kadra kierownicza, specjaliści, sprzedawcy. Dobór grupy docelowej wynikał z analizy potrzeb firmy i założeń strategii rozwoju. Żródłem inspiracji w realizacji projektu i zarządzaniu nim było siedem nawyków skutecznego działania Stephena R. Coveya.

Brązowy Finalista 2014

DTI Polska jest częścią Duńskiego Instytutu Technologicznego, który od 100 lat dostarcza nowoczesne rozwiązania dla przedsiębiorstw, lokalnie i globalnie. Instytut prowadzi badania naukowe i upowszechnia zdobytą wiedzę, dzięki projektom rozwojowym prowadzonym we współpracy z instytucjami edukacyjnymi, naukowymi i biznesem z całego świata. W DTI Polska wierzymy, że podstawą sukcesu organizacji działającej w środowisku zmian jest odwaga, projektowe podejście do zarządzania i rozwój kompetencji ludzi. Naszą specjalizacją jest doskonalenie efektywności organizacji, zwłaszcza w obszarze zarządzania projektami i edukacji z zakresu zarządzania projektami. Swoją wiedzę opieramy głównie na wytycznych kompetencji NCB International Project Management Association, ponieważ IPMA® koncentruje się na praktycznych umiejętnościach i czynniku ludzkim w projektach.

DTI Polska, Regionalna Kuźnia Zawodów

W północno-wschodniej części województwa mazowieckiego zaobserwowaliśmy trudną sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkanców zatrudnionych w rolnictwie. W odpowiedzi na sytuację osób deklarujących chęć odejścia z rolnictwa w powiatach: ostrołęckim, makowskim, przasnyskim i ostrowskim, rozpoczęliśmy prace nad projektem. Celem tego projektu było zmniejszenie bierności zawodowej osób odchodzących z rolnictwa, podniesienie ich konkurencyjnosci na rynku pracy i zapewnienie odpowiednich działań edukacyjnych i adaptacyjnych oraz wyrównanie dysproporcji między obszarem ostrołęckim, a pozostałą częścią subregionu. Rolnicy i ich rodziny mieli szanse na zdobycie nowych kwalifikacji i kształcenia formalnego. W ramach projektu przeszkolonych zostało 160 osób, w tym 53 kobiety. Uczestnicy wzięli udział w formalnym kształceniu ustawicznym w zawodach, na które w okresie trwania projektu istniało zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy. Projekt został sfinansowany ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zwycięzca 2013

Grupa Allegro to międzynarodowy koncern branży internetowej obecny w ponad 20 krajach, głównie w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Działalność firmy skupia się na obszarze handlu internetowego m.in. w segmencie platform transakcyjnych, ogłoszeniowych, sprzedaży detalicznej, oraz płatności. Grupa zarządza ponad 100 markami internetowymi. W Polsce Grupa od 13 lat działa na rynku platform transakcyjnych jako operator Allegro.pl. Obecnie większość serwisów internetowych posiadanych przez GA ulokowane jest w dwóch głównych Data Center – jednym w Poznaniu (DC2) i drugim – nowym w Skawinie (DC4). Każdy serwis działa na serwerach zarówno w jednym, jak i w drugim DC, jako zabezpieczenie na wypadek awarii, aby zapewnić nieprzerwane działanie serwisów. W kwietniu 2012 GA operowała w serwerowni ulokowanej we Frankfurcie (DC3), jednak koszty usługi kolokacji, koszty prądu w Niemczech, oraz koszty delegacji pracowników jeżdżących do Frankfurtu skłoniły Zarząd GA do podjęcia decyzji o przeniesieniu infrastruktury do serwerowni w Polsce.

Grupa Allegro, Projekt migracji infrastruktury IT Grupy Allegro do nowej serwerowni (Data Center)

W związku z tym w kwietniu 2012 powołany został projekt migracji infrastruktury Grupy do nowej serwerowni. Jego celami były najpierw: wybór lokalizacji i wynegocjowanie umowy dla nowej serwerowni (DC4), następnie budowa nowej infrastruktury w tej serwerowni oraz przeprowadzenie procesu migracji urządzeń z serwerowni we Frankfurcie, która miała zostać docelowo zlikwidowana. Podzieliło to projekt na dwa wyraźne etapy – pierwszy do momentu podpisania umowy z nową serwerownią i drugi – budowy i migracji urządzeń z DC3 do DC4. Pierwszy etap prowadzony był w małym zespole, w którego skład wchodzili Project Manager, Kierownik Zespołu Utrzymania Data Center, który pełnił rolę Właściciela projektu, Dyrektor Działu Infrastruktury oraz Dyrektor Działu Zakupów. Drugi etap obejmował o wiele większy zakres pracy, dlatego zespół projektowy został powiększony. Zaangażowaliśmy przedstawicieli Zespołów Utrzymania Infrastruktury, z których każdy odpowiedzialny jest za określone serwisy, oraz większość zespołu Utrzymania Infrastruktury DC. Ponieważ zakres prac był dużo większy niż zaangażowani do zespołu ludzie, przyjęliśmy taką strukturę, że każdy przedstawiciel Zespołu Utrzymania Infrastruktury w projekcie koordynował prace związane ze „swoimi” serwisami – rozdzielając zadania między innych członków swojego zespołu oraz developerów danych serwisów (patrz rys. 1). Projekt był wykonywany zgodnie z APM (metodyką opracowaną w Grupie Allegro na bazie zwinnych metodyk zarządzania projektami), czyli w formie krótkich iteracji, w które jest wbudowany cykl PDCA.

Finalista 2013

DTI Polska jest częścią Duńskiego Instytutu Technologicznego, który od 100 lat dostarcza nowoczesne rozwiązania dla przedsiębiorstw, lokalnie i globalnie. Instytut prowadzi badania naukowe i upowszechnia zdobytą wiedzę, dzięki projektom rozwojowym prowadzonym we współpracy z instytucjami edukacyjnymi, naukowymi i biznesem z całego świata. W DTI Polska wierzymy, że podstawą sukcesu organizacji działającej w środowisku zmian jest odwaga, projektowe podejście do zarządzania i rozwój kompetencji ludzi. Naszą specjalizacją jest doskonalenie efektywności organizacji, zwłaszcza w obszarze zarządzania projektami i edukacji z zakresu zarządzania projektami. Swoją wiedzę opieramy głównie na wytycznych kompetencji NCB International Project Management Association, ponieważ IPMA® koncentruje się na praktycznych umiejętnościach i czynniku ludzkim w projektach.

DTI Polska, Wsparcie dla byłych pracowników Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych

29.06.2009 r. w ZPM JBB w Łysych (województwo mazowieckie) wybuchł pożar, który strawił niemal doszczętnie całą fabrykę. Z dnia na dzień niemal 1500 pracowników zakładu zostało bez perspektyw na pracę w nadchodzących miesiącach. Plany kierownictwa JBB zakładały znaczną redukcję zatrudnienia, dostosowując się do możliwości produkcyjnych zakładu po zaistniałym wypadku. W odpowiedzi na sytuację pracowników JBB w Łysych, DTI Polska Sp. z o.o. oraz PPOR Zdzisław Kochanowicz rozpoczęło prace nad projektem wsparcia dla byłych pracowników objętych procesami adaptacyjnymi. Podjęto decyzję o sfinansowaniu działań dla grupy docelowej ze środków EFS. Klientami projektu było 200 osób bezrobotnych byłych pracowników ZPM JBB w Łysych oraz bezrobotni mieszkańcy powiatu ostrołęckiego i ostrołęckiego ziemskiego, którzy stracili pracę w okresie nie późniejszym niż 6 miesięcy od momentu przystąpienia do projektu.

Finalista 2013

Jesteśmy na rynku od niemal 10 lat. Kompetencje i doświadczenie w projektowaniu systemów informatycznych oraz konsultingu biznesowym sprawiły, że obszar naszej działalności wykroczył już poza Europę. Nearshoring Solutions to grupa liderów, którzy dzięki swojej wiarygodności - budowanej na fundamencie profesjonalizmu i skuteczności - potrafią aktywnie wpływać na otoczenie i zmieniać je. Oczywiście wiemy, że ludzie to nasz największy kapitał. Staramy się tworzyć kulturę i warunki pracy, które motywują do działania i sprawiają, że pracujemy z przyjemnością.

BART - Integracja

Projekt realizowany był w ramach współpracy z firmą DEKRA w Holandii. Celem projektu było uruchomienie i usprawnienie procesów zgłaszania szkód drogą elektroniczną w firmach VCN, Claeren i IAK przy wykorzystaniu wiedzy biznesowo-szkodowej DEKRY. Oprócz integracji trzech systemów klientów z systemem DEKRY projekt miał uszczegółowić zakres zbieranych danych, uprościć proces poprzez wykorzystanie wiedzy DEKRY na temat tego, jakie szkody można procesować szybciej albo nawet jakie należy od razu wypłacić. Projekt ten był kolejną fazą rozwoju systemu BART. BART jest systemem do tworzenia i zarządzania dynamicznymi formularzami zgłaszania szkody. System powstawał w dwóch fazach: zbudowanie samego narzędzia do budowania i zarządzania formularzami oraz integracji klientów z systemem BART wraz z usprawieniem procesów.

Zwycięzca 2012

Spółka PL.2012+ od 1 stycznia 2013 roku jest operatorem PGE Narodowego. Firma jest odpowiedzialna za zarządzanie stadionem i nieruchomością zgodnie z przygotowanym i corocznie aktualizowanym biznesplanem, w celu maksymalnego wykorzystania potencjału PGE Narodowego i zapewnienia przychodów w wysokości odpowiedniej na pokrycie kosztów jego funkcjonowania, w tym poddzierżawianie i najem jego poszczególnych części m.in. na cele konferencyjne, rozrywkowe, wynajem biur i inne, a także utrzymanie PGE Narodowego w najwyższej jakości.

PL.2012, EURO 2012 – organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA

PL.2012+ rozpoczęła funkcjonowanie w lutym 2008 roku, jako PL.2012 – spółka celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jej zadaniem była koordynacja przygotowań strony publicznej do EURO 2012 w Polsce. W ich ramach spółka współpracowała ze 173 partnerami. Turniej zakończył się sukcesem zdecydowanie powyżej oczekiwań.

 

Zwycięzca 2011

W celu szybkiego reagowania na rynku konieczne jest przygotowanie w krótkim czasie narzędzi marketingowych takich jak promocje, rabaty, obniżki, przedłużenia promocji, nowe opcje istniejących ofert, itp. Narzędzia te mogą być realizowane poprzez parametryzacje systemów IT. Aby zapewnić wprowadzanie tych zmian, w krótkim okresie konieczne było powołanie dedykowanego projektu Fast Track PTK.

PTK Centertel, Fast Track

FastTrack jest szczególnym rodzajem przedsięwzięcia służącym wdrażaniu zmian w Środowisku Informatycznym i polega na skoordynowaniu wdrożenia grupy inicjatyw we wspólnym terminie realizacji. FastTrack dotyczy głównie inicjatyw bazujących na istniejących funkcjonalnościach. Po przygotowywaniu generalnej koncepcji, działania Fast Tracka w PTK opierały się przede wszystkim na budowie procesu zakładającego czas wdrożenia poszczególnych uruchomień na mniej więcej trzy miesiące, określenie harmonogramu wdrożeń w 2010 r., stworzeniu założeń, które określałyby możliwość kwalifikacji inicjatywy na ścieżkę Fast Track - głównych parametrów możliwych do skonfigurowania w CKP (Centralny Katalog Produktów) oraz utworzeniu elastycznego modelu alokowania i finansowania w celu zapewnienia ciągłości alokacji prac. Prace nad koncepcją Fast Tracka zakończyły się w styczniu 2010 r. Do tego czasu udało się jednocześnie zrealizować dwa nowatorskie cykle wdrożeniowe Fast Track. W ten sposób powstała ścieżka implementacji zdolna dostarczyć w 2010 r. 94 inicjatywy w siedmiu uruchomieniach (tzw. GoLive) na przestrzeni całego roku. Jako ogromny sukces należy uznać uruchomienie środowiska ŚTK – środowisko testów konfiguracyjnych. Środowisko to powoduje, że praktycznie nie ma zjawiska polegającego na kolizji interesów pomiędzy FastTrack, a Release. Jesteśmy jedną rodziną IT nastawioną na cel i współpracę!

 

Finalista 2011

BMM, Zarządzanie projektami – wiedza z obszaru nowoczesnego zarządzania

Projekt "Zarządzanie projektami - wiedza z obszaru nowoczesnego zarządzania" swym zakresem obejmował teren województwa podkarpackiego. Potrzeba realizacji projektu wynikła bezpośrednio z analizy potrzeb beneficjentów ostatecznych, która została dokonana podczas ankietyzacji uczestników szkoleń organizowanych przez firmę BMM, poprzez badanie rynku pracy oraz z doświadczeń zebranych podczas realizacji szkoleń z zakresu zarządzania projektami. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej 79 podkarpackich przedsiębiorstw, a przez to wzrost ich konkurencyjności na rynku. Uczestnikami projektu było 279 osób zamieszkujących województwo podkarpackie, pracujących w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach mających swoją siedzibę lub oddział na terenie Podkarpacia. W ramach realizowanego projektu organizowane i realizowane były dwa rodzaje kursów: szkolenia wraz z certyfikacją na poziom D i C przygotowujące do certyfikacji zgodnej ze standardami International Project Management Association. Działania projektowe obejmowały również proces rekrutacji uczestników szkoleń oraz przeprowadzenie egzaminu certyfikującego.