Poziom IPMA-C

Lokalizacja

 Nowe warunki zdawania egzaminów certyfikacyjnych

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie na czas kwarantanny wprowadziliśmy certyfikację IPMA online. Nowe warunki będą obowiązywały do 30 września 2020 r.

Chcesz uzyskać certyfikat IPMA-C?
Wypełnij zgłoszenie do certyfikacji oraz raport podsumowujący doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami do certyfikacji IPMA-C i wyślij je na adres cert@ipma.pl. Po kwalifikacji weźmiesz udział w rozmowie indywidualnej online.

Inwestycja: 3 000 netto (+23% vat)
Posiadasz certyfikat IPMA-D? zapłacisz tylko 2 000 netto (+23% vat)

 

Certified Project Manager


IPMA Poziom C: Certified Project Manager (Certyfikowany Kierownik Projektu)

Kandydat posiada  doświadczenie w pełnieniu roli związanej z zarządzaniem projektami w umiarkowanie złożonym środowisku projektu w ramach organizacji.

 

Wymagania wejściowe: w okresie ostatnich 6 lat kandydat musi wykazać minimum 3 lata doświadczenia jako kierownik projektu w projektach o umiarkowanej złożoności lub minimum 3 lata doświadczenia w odpowiedzialnej roli w zakresie zarządzania projektami, wspomagającej kierownika projektu w złożonych projektach. W uzasadnionych przypadkach okres, z jakiego wykazywane jest doświadczenie  może zostać wydłużony o 4 lata.


Certyfikat jest przyznawany na 5 lat. Po tym czasie certyfikowany project manager może złożyć aplikację o przedłużenie wazności certyfikatu o kolejne 5 lat. (Szczegóły w zakładce Recertyfikacja)

Opłata certyfikacyjna:

- pełna ścieżka dla nowych kandydatów: 3 000 zł netto (+23% VAT),

- osoby posiadające ważny certyfikat IPMA-D: 2 000 netto (+23% VAT). Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie dokumentów zgłoszeniowych w ciągu roku od zdania egzaminu IPMA-D. Dodatkowo osoby te będą zwolnione z egzaminu pisemnego.

Członkom IPMA Polska przysługuje rabat 5%

IPMA Polska oferuje - wraz z certyfikatem - przyznanie bezpłatnego 12 miesięcznego członkostwa. Oferta dotyczy wyłącznie osób, które w momencie aplikowania do certyfikacji nie mają statusu członka IPMA Polska. 

UWAGA: rezygnację z uczestnictwa w konkretnej sesji certyfikacyjnej należy zgłosić najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu. Rezygnacje, które wpłyną po tej dacie nie będą brane pod uwagę. Wyjątek stanowi nagła, ciężka choroba (pobyt w szpitalu, itp.) udokumentowana oficjalnym zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy (dawniej - zwolnienia lekaskie ZLA na druku L4).

Ocena na poziomie C uwzględnia wiedzę, ale także doświadczenie oraz zachowania i postawy. Ocena jest przeprowadzana w trzech następujących etapach:

ETAP I: Weryfikacja dokumentów kandydata

Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. Wniosek zgłoszeniowy do certyfikacji IPMA (zawierające Zgłoszenie, Samoocenę, CV, Referencje, Kodeks Etyczny
 2. Raport podsumowujący (z Listą projektów) w pliku Excel: 
 • Raport Podsumowujący ma dostarczyć dowodów potwierdzających doświadczenie aplikanta w zarządzaniu projektami na poziomie, do którego aspiruje. 
 • Aplikant wypełnia arkusz: „Lista projektów”, gdzie wymienia prowadzone przez siebie projekty z ostatnich 8 lat oraz arkusze od Projekt1, P2, P3 aż do PX odpowiadające wymienionym projektom, ze szczegółowym ich opisem. 
 • Informacje zawarte w arkuszu Excel od 1 do 12 powinny odnosić się do doświadczenia w zarządzaniu projektami i zarządzaniu zespołami projektowymi. Kandydat wybiera jeden z określonych przez siebie projektów do swojego raportu i określa go jako Projekt 1 (Zakładka „Raport z projektu”. Kolejne zakładki pliku (od 1 do 12) należy również wypełnić – ale tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla biura certyfikacji do uzyskania wymaganych dowodów dotyczących czasu trwania projektu. Dla każdego projektu należy wypełnić również rubrykę Złożoności – w zakładce „Ocena złożoności” Wyjaśnienia do arkuszy od 1 do 12 są podane w pliku. 
 • Zadaniem Aplikanta jest zapewnienie, że informacje podane w obu dokumentach ("Wniosek Zgłoszeniowy do certyfikacji” oraz „Raport podsumowujący" są spójne pod względem treści. Wszystkie projekty, tj. od 1 do 12 są uwzględnione w równym stopniu do oceny działalności aplikanta w zakresie zarządzania projektami.

Prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów (w formacie edytowalnym, nie skany !) drogą elektroniczną na adres sylwia.skonecka@ipma.pl

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia prosimy wysłać wydrukowane i podpisane dokumenty zgłoszeniowe pocztą: kopertę z napisem "Certyfikacja IPMA C" prosimy przesłać na adres Stowarzyszenia: IPMA Polska, ul.Starościńska 1B lok.3, 02-516 Warszawa. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane!

Na etapie weryfikacji dokumentów asesorzy mają prawo zaproponować kandydatom o wysokich kwalifikacjach i bardzo bogatym doświadczeniu, poddanie się procedurze certyfikacji na wyższy poziom.

ETAP II: Egzamin formalny.

 • I dzień - egzamin pisemny (3 godz)
  Egzamin sprawdza wiedzę z zakresu zarządzania projektami, usystematyzowaną w Wytycznych Kompetencji Indywidualnych IPMA ICB4 i składa się z bezpośrednich pytań i zadań problemowych.
 • II dzień - warsztat symulacyjny (1 dzień)
  Warsztat symulacyjny to etap egzaminu, podczas którego Kandydatowi lub grupie Kandydatów przedstawia się studium przypadku i zleca wykonanie zadań odpowiadających danej roli (w projekcie, programie lub portfelu) i poziomowi (A, B lub C), pod obserwacją Asesorów. Podczas warsztatu kandydaci rozwiązują praktyczne sytuacje projektowe, odpowiednie do stopnia złożoności prowadzonych projektów. Warunkiem odbycia się warsztatu projektowego jest zebranie się minimalnej liczby kandydatów do certyfikacji na danym poziomie. Szczegółowych informacji udziela Biuro Certyfikacji IPMA Polska (sylwia.skonecka@ipma.pl).

ETAP III: Rozmowa z kandydatem

 • III dzień - rozmowa indywidualna (ok 1 godz.)
  Rozmowa  ma na celu sprawdzenie wiedzy, doświadczenia i predyspozycji osobowych kandydata w zakresie zarządzania projektami. 

Językiem obowiązującym w procedurze certyfikacji jest język polski.

IPMA Poziom C: Certified Project Manager (Certyfikowany Kierownik Projektu)

Kandydat posiada  doświadczenie w pełnieniu roli związanej z zarządzaniem projektami w umiarkowanie złożonym środowisku projektu w ramach organizacji.

Wymagania wejściowe: w okresie ostatnich 6 lat kandydat musi wykazać minimum 3 lata doświadczenia jako kierownik projektu w projektach o umiarkowanej złożoności lub minimum 3 lata doświadczenia w odpowiedzialnej roli w zakresie zarządzania projektami, wspomagającej kierownika projektu w złożonych projektach. W uzasadnionych przypadkach okres, z jakiego wykazywane jest doświadczenie  może zostać wydłużony o 4 lata.

Zapraszamy do pobrania plik: "Międzynarodowe Przepisy Certyfikacji IPMA do oceny osób indywidualnych w Zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami (ICR4)". [pobierzDokument ten zawiera wyciąg przepisów i wytyczne dla kandydatów do certyfikacji IPMA wg wytycznych ICB4.