Procedura recertyfikacji ATI

 

§ 1.

Beneficjenci

 1. Niniejsze zasady są przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie Train-The-Trainer organizowane przez  IPMA Polska, zdały egzamin kończący ww. szkolenie oraz podpisały umowę udzielenia licencji trenerskiej
  z IPMA Polska i otrzymały status Autoryzowanego Trenera IPMA Polska.
 2. Niniejsze zasady obowiązują w zakresie recertyfikacji dokonywanej po upływie pierwszego i kolejnych                   3 - letnich okresów, licząc od momentu podpisania umowy udzielenia licencji trenerskiej. 

 

§ 2.

Warunki recertyfikacji

 1. Trener wnioskujący o recertyfikację musi spełnić łącznie następujące warunki:
 • Być członkiem IPMA Polska tzn. mieć opłaconą składkę członkowską na dzień złożenia wniosku o recertyfikację
 • Posiadać ważny certyfikat IPMA poziom C lub wyższy, a w uzasadnionych przypadkach – rozpatrzonych przez Zarząd IPMA Polska – certyfikatem IPMA na poziomie D.
 • Wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przeprowadził co najmniej 96 godzin (w uzasadnionych przypadkach liczba godzin może być mniejsza) szkoleń z zakresu zarządzania projektami w ramach kursów przygotowujących do egzaminów IPMA 4-L-C

 

§ 3.

Zasady recertyfikacji

 1. Procedura recertyfikacji trenerskiej powinna rozpocząć się na co najmniej trzy miesiące przed upływem okresu wskazanego w paragrafie 1 ustęp 2.
 2. Rozpoczynając proces recertyfikacji Trener zobowiązany jest przedstawić do Biura IPMA Polska następujące dokumenty:
 • Wniosek o recertyfikację
 • Wykaz przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat szkoleń z zakresu zarządzania projektami zgodnie z wytycznymi IPMA
 • Co najmniej dwa listy referencyjne potwierdzające zadowolenie klienta końcowego z przeprowadzonych szkoleń i ich wysoką jakość.
 1. Biuro IPMA Polska może wydać opinię wyłącznie „za” lub „przeciw” przedłużenia licencji. Opinia „przeciw” wymaga pisemnego uzasadnienia.

 

§ 4.

Procedura odwoławcza

 1. W przypadku negatywnej decyzji Trener może złożyć odwołanie do Biura IPMA Polska. Odwołanie musi być złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji w sprawie recertyfikacji.  Odwołanie musi zawierać informację o powodach odwołania Odwołanie jest rozpatrywane przez Zarząd IPMA Polska.
 2. Decyzja wydana przez Zarząd IPMA Polska  jest ostateczna.

 

§ 5.

Płatności

 1. W sytuacji gdy Trener opłacił w poprzednim 3-letnim okresie licencji trenerskiej minimum 2 składki (roczne) koszt recertyfikacji wynosi 0zł. W pozostałych przypadkach wynosi 500 zł netto i płacony jest w całości przez Trenera w ciągu 14 dni od złożenia kompletu dokumentów na podstawie faktury VAT wystawionej przez IPMA Polska
 2. Brak płatności, o której mowa  w par. 5 ust. 1, w terminie, oznacza przerwanie procesu recertyfikacji.

 

§ 6.

Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany do niniejszej procedury wymagają podjęcia uchwały Zarządu IPMA Polska.