Komitet Programowy

Komitet Programowy CERT IPMA Polska (SCHEEME COMMITTE)

Komitet Programowy formułuje rekomendacje dotyczące rozwoju i utrzymania programu certyfikacji dla każdego uwzględnianego typu certyfikacji. Komitet Programowy:

  • Określa interesariuszy i ustala osoby, które mogą reprezentować ich stanowiska i interesy w Komitecie Programowym, a także zbiera, zestawia i hierarchizuje wymagania strategiczne interesariuszy dotyczące bieżących oraz wszelkich przyszłych programów certyfikacji;
  • Recenzuje z odpowiednią częstotliwością Narodowe Wytyczne Kompetencji, przygotowuje analizy i propozycje wymagań dotyczących stanowisk/praktyk (Załącznik A do normy ISO/IEC 17024) oraz przekazuje je kierownictwu w celu podjęcia decyzji;
  • Wspiera kierownictwo w działaniach związanych z aktualizacją i zmianami w Wytycznych Kompetencji IPMA (ICB);
  • Recenzuje z odpowiednią częstotliwością kluczowe dokumenty dotyczące certyfikacji oraz przekazuje zmiany kierownictwu w celu podjęcia decyzji;
  • Przekazuje kierownictwu dalsze propozycje ulepszenia programu certyfikacji;
  • Przekazuje kierownictwu roczny plan działań komitetu programowego i realizuje ten plan;
  • Przekazuje propozycje będące odpowiedzią na sugestie otrzymywane od kierownictwa.


W skład Komitetu Programowego CERT IPMA Polska wchodzą:

Andrzej Diakun - Elektrotim,       

dr Bogumił Dałkowski - Politechnika Wrocławska,     

Wojciech Jarosz - PSE Operator,    

Prof. Jerzy Kisielnicki - Uniwersytet Warszawski                                         

dr Zygmunt Krasiński - Krajowy Punkt Kontaktowy Projektów Badawczych EU,

Artur Marsy - Innect,

Prof. Michał Trocki - SGH,

Rafał WykaOlikol Rail Energy