Certyfikacja organizacji poprzez IPMA Delta®

Certyfikacja Organizacji poprzez IPMA Delta®

IPMA Delta jest najbardziej najbardziej wszechstronną oceną dojrzałości projektowej całych organizacji: pełna 360 ° PERSPEKTYWA - 100 % OBIEKTYWIZMU i BEZSTRONNOŚCI – JEDEN KROK DO PRZODU !!!!

IPMA Delta oferuje organizacjom decydującą korzyść. Efektem ”Delty” jest możliwość osiągnięcia nowego poziomu, który podniesie ich  konkurencyjność. Certyfikacja niesie z sobą wymierną wartość i pozytywną zmianę.

Po raz pierwszy cała Organizacja(O), jej personel/jednostki (I) i projekty(P) uzyskują możliwość równoległej certyfikacji w zakresie prezentowanych kompetencji w zarządzaniu projektami.

model IPMA Delta

Model IPMA Delta wykorzystywany do oceny organizacji zbudowany jest z modułów bazujących na wiodących w zarządzaniu projektami normach:

  • Wytyczne Kompetencji IPMA (ICB),
  • Model Doskonałości Projektu (IPMA Project Excellence Model)  
  • ISO 21500

IPMA Delta dokonuje oceny aktualnego stanu kompetencji organizacji w zakresie zarządzania projektami (klasa kompetencji IPMA Delta 1 – 5) oraz konfrontuje tę ocenę z dokonanym przez Organizację (na drodze samooceny) własnym szcunkiem  klasy kompetencji. Efektem jest zdefiniowanie istniejących odchyleń (Delta)

Identyfikacja tych obszarów rozbieżności pomaga wytyczyć drogę organizacji do wyższego poziomu kompetencji w zarządzaniu projektami.

Opisana ocena oferowana jest przez światowego lidera -niezależną i neutralną organizację non-profit zajmującą się zarządzaniem projekami - IPMA (International Project Management Association).

Wysokość inwestycji w wymiarze czasu, zasobów wewnętrznych i środków finansowych jest zaskakująco niska w przekroju całego procesu.

Wykorzystaj efekty ”Delty” do dalszego wzmocnienia sukcesów Twojej Organizacji w zarządzaniu projektami !!!!