V Pomorskim Kongresie Project Management

Pomorska Grupa Regionalna serdecznie zaprasza do udziału w V Pomorskim Kongresie Project Management pod nazwą Oko Kompetencji PM-a – Projekty dla Pomorza.

Kongres odbędzie się 16 marca 2016 r., w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni:

Al. Zwycięstwa 96/98, 81–451 Gdynia.

Kongres adresowany jest do dyrektorów zarządzających portfelem lub programami projektów, kierowników i koordynatorów projektów, członków zespołów projektowych, trenerów oraz wszystkich sympatyków zarządzania projektami.

Tematem prze­wod­nim Kongresu będą zagad­nie­nia zwią­zane z pro­jek­tami dla pomo­rza w uję­ciu oka kom­pe­ten­cji pro­ject mana­gera. Punktem Kongresu, wyróż­nia­ją­cym tego­roczną edy­cję od pozo­sta­łych, są sesje tema­tyczne podzie­lone na dwie tury. Każdy uczest­nik ma moż­li­wość wyboru dwóch spo­śród pię­ciu przy­go­to­wa­nych tema­tów, pod­czas któ­rych zwró­cimy uwagę na:

  • zarzą­dza­nie jako­ścią pro­duk­tów finansowo-księgowych,
  • omó­wimy ryzyka w projekcie,
  • spo­soby anga­żo­wa­nia pra­cow­ni­ków do zmian w aspek­cie cią­głego dosko­na­le­nia, czy też ini­cjo­wa­nia projektów
  • oraz zasta­no­wimy się nad defi­ni­cją sukcesu.

Rejstracja na wydarzenie: http://2016.kongres-pm.pl/rejestracja/ 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www w celu zapoznania się ze szczegółami na temat Kongresu oraz polubienia naszego fanpage:

http://2016.kongres-pm.pl/

https://www.facebook.com/V-Pomorski-Kongres-Project-Management-726267590806380/

Dodatkowo informujemy, że członkom IPMA Polska przysługuje zniżka na uczestnictwo w Kongresie.