IV Pomorski Kongres Project Management. Podsumowanie

7 paź­dzier­nika w Centrum Konferencyjnym Olivia Bussines Sky miało miejsce spotkanie sku­pia­jące entu­zja­stów i prak­ty­ków zarządzania projektami na Pomorzu i nie tylko. Organizatorami kongresu były Pomorska Grupa Regionalna oraz PM in Touch. Była to kolejna odsłona wyda­rze­nia „Oblicza Project Management” zwią­za­nego z zarządzaniem projektami w róż­nych sek­to­rach gospo­darki. Konferencja przebiegała pod hasłem: „Projekty zmieniające obraz Pomorza”, a tematem przewodnim były: „Wyzwania w pro­jek­tach a kom­pe­ten­cje zespołu pro­jek­to­wego”. Zapraszamy do przeczytania pełnej relacji i obejrzenia krótkiego filmu z wydarzenia.

http://2014.kongres-pm.pl/relacja/