Zasady reklamacji w ramach procesu certyfikacji

IPMA Polska stosuje System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015. Reklamacje dotyczące  procesu certyfikacji realizowane są zgodnie z procedurą PJ8.3/01 "Niezgodności i działania korygujące".

Zasady reklamacji: 

  1. Każdy uczestnik procesu certyfikacji ma prawo wniesienia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, w szczególności:
  2. Przeprowadzenia procesu certyfikacji w zakresie merytorycznym, metodycznym lub organizacyjnym w sposób niezgodny z zasadami certyfikacji IPMA,
  3. niedotrzymania z winy Wykonawcy określonego w Umowie terminu realizacji procesu certyfikacji.
  4. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności do Dyrektora CERT IPMA Polska (na adres: IPMA Polska, ul. Starościńska 1b, lokal 3, 02-516 Warszawa).
  5. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia w którym proces certyfikacji został zakończony lub miał być zakończony.
  6. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności lub inne okoliczności ją uzasadniające.
  7. Biuro Certyfikacji IPMA Polska rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Biuro Certyfikacji IPMA Polska powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
  8. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji uczestnikowi przysługuje:
  • częściowy lub całkowity zwrot kosztów usługi certyfikacji,
  • możliwość ponownego uczestnictwa w egzaminie o tym samym zakresie w najbliższym możliwym terminie.

  9. Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego skutkuje nieważnością wniesionej reklamacji.