Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów

Szanowni Państwo, Członkowie IPMA Polska,

Działając na podstawie pkt. 3 §15 Statutu International Project Management Association Polska, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów na dzień 25 czerwca 2020 roku (czwartek) o godzinie 15:30 (pierwszy termin) i o godzinie 15:45 (termin drugi) w Warszawie, w Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, piętro 32 (Centrum Konferencyjne Golden Floor). Mając jednakże na uwadze możliwe utrudnienia związane z pandemią koronawirusa, termin bądź forma przeprowadzenia Zebrania mogą ulec zmianie, o czym będziemy Państwa informować ze stosownym wyprzedzeniem.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia – Pana Tomasza Leśniowskiego.
 2. Sprawdzenie liczby obecnych lub reprezentowanych Delegatów. Sprawdzenie kworum w celu ustalenia zdolności podejmowania uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od stycznia 2019 roku do grudnia 2019 roku, w tym sprawozdania finansowego za rok 2019.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ze swojej działalności i oceny sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od stycznia 2019 roku do grudnia 2019 roku.
 7. Zatwierdzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium dla Członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonywania przez nich obowiązków.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej.
 10. Wolne wnioski i dyskusja.
 11. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

W przypadku planowanej nieobecności Delegata podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, uprzejmie proszę o udzielenie pisemnego pełnomocnictwa do głosowania jednemu spośród Delegatów, którzy będą obecni na Zebraniu. Podpisane pełnomocnictwo należy przesłać w oryginale na adres Biura IPMA Polska (ul. Starościńska 1B lok. 3, 02-516 Warszawa). Przed wysłaniem pełnomocnictwa proszę o przesłanie skanu na adres biuro@ipma.pl 

Z upoważnienia Zarządu IPMA Polska,

Marcin Opas

Dyrektor Generalny IPMA Polska

 

ZałącznikWielkość
20200430_Zaproszenie_WZ.pdf279.12 KB