Regulamin IPMA Young Crew Polska (IPMA YC Polska)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin IPMA Young Crew Polska określa cele, zadania i zasady funkcjonowania IPMA Young Crew Polska.

2. IPMA Young Crew jest ciałem działającym w ramach International Project Management Association Polska (IPMA Polska).

3. Nazwa IPMA Young Crew jest prawnie zastrzeżona. Stosowane są zamiennie nazwy: IPMA Young Crew, IPMA Young Crew Polska oraz w wersji międzynarodowej IPMA Young Crew Poland. Zastosowanie mają również skróty: IPMA YC, IPMA YC Polska i IPMA YC Poland.

4. Grupa IPMA Young Crew Polska funkcjonująca w ramach IPMA Polska w działaniach promocyjno-lobbingowych będzie każdorazowo odwoływać się do działalności w ramach IPMA Polska i ideałów organizacji.

5. IPMA Young Crew Polska dysponuje logotypem i znakiem uzupełniającym stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszego regulaminu. Znaki te są prawnie zastrzeżone.

 

Rozdział II

Cele i zadania

§ 2.

Celem IPMA Young Crew jest:

1. Integracja środowiska młodych ludzi, w szczególności studentów i osób do 35 roku życia zainteresowanych tematyką zarządzania projektami.

2. Stworzenie platformy wymiany doświadczeń praktycznych dla osób i organizacji działających w IPMA Young Crew.

3. Promocja członków IPMA Young Crew oraz wspieranie ich merytorycznie i organizacyjnie.

4. Realizacja postanowień i założeń zapisanych w statucie IPMA Polska.

5. Wspieranie komunikacji między członkami IPMA Young Crew.

 

Rozdział III

Członkowie

§ 3.

1. Członkostwo w IPMA Young Crew jest dobrowolne.

2. Członkami IPMA Young Crew mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym zastrzeżeniem, iż osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym IPMA Young Crew.

3. Członkostwo w IPMA Young Crew oznacza poparcie dla celów i zadań IPMA Young Crew oraz chęć aktywnej działalności.

4. Członkostwo w IPMA Young Crew nie wyklucza i nie stanowi posiadania czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do organów Stowarzyszenia Project Management Polska.

 § 4.

Członkowie IPMA Young Crew Polska dzielą się na:

1/ Członków indywidualnych,

2/ Członków wspierających,

3/ Członków honorowych.

 § 5.

1. Członkiem indywidualnym może być osoba fizyczna mająca uregulowane składki członkowskie w IPMA Polska, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, spełniająca postanowienia statutowe IPMA Polska.

2. Członek indywidualny IPMA Young Crew to osoba fizyczna, która powinna mieć ukończone minimum 16 lat oraz nie więcej niż 35 lat.

3. Członkiem indywidualnym może zostać osoba należąca do  IPMA Polska, która nie ukończyła 35 roku życia lub członek organizacji studenckiej, zrzeszonej w IPMA YC spełniający warunki określone w par. 5 pkt 2.

4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością IPMA Young Crew, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w IPMA Young Crew przez swojego umocowanego przedstawiciela. Przedstawiciel winien spełniać założenia wymienione w pkt. 2 niniejszego paragrafu. Członkiem wspierającym  może zostać Koło Naukowe Uczelni Wyższej.

5. Członków indywidualnych przyjmuje się w drodze uchwały Rady IPMA Young Crew Polska na podstawie deklaracji, po opłaceniu obowiązującej składki członkowskiej w IPMA Polska.

6. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Rady IPMA Young Crew na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego oraz pisemnej rekomendacji Rady IPMA Young Crew oraz po uprzednim uzgodnieniu ich wkładu finansowego lub rzeczowego. 

7. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój IPMA Young Crew.

 § 6.

1. Członek indywidualny i członek honorowy IPMA YC ma prawo do:

1/ uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez IPMA Young Crew oraz IPMA Polska,

2/ zgłaszania opinii, wniosków i postulatów właściwym władzom IPMA Young Crew,

3/ korzystania z infrastruktury IPMA Young Crew i IPMA Polska oraz korzystania z jego wsparcia i pomocy, na zasadach określonych uchwałami Zarządu IPMA Polska i Rady IPMA YC.

2. Członek indywidualny IPMA YC zobowiązany jest do:

1/ aktywnego uczestnictwa w pracach IPMA Young Crew,

2/ przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz IPMA Polska i IPMA YC,

3/ przestrzegania standardów zawodowych i etycznych określonych IPMA Polska i IPMA YC,

4/ regularnego płacenia składek i innych świadczeń nałożonych na członków zgodnie ze Statutem IPMA Polska,

5/ promowania idei i celów IPMA Young Crew  oraz IPMA Polska we własnych środowiskach zawodowych i akademickich.

 § 7.

1. Członek wspierający IPMA Young Crew posiada takie prawa jak członek zwyczajny za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach Rady i Komisji Rewizyjnej IPMA YC.

3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń w umowie zawartej z IPMA Polska oraz przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz IPMA Polska oraz IPMA Young Crew.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich i innych świadczeń określonych Statutem.

 § 8.

1. Członkostwo indywidualne w IPMA Young Crew ustaje na skutek:

1/ rezygnacji złożonej na piśmie Radzie IPMA YC, ,

2/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3/ skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań,

4/ wykluczenia ze Stowarzyszenia IPMA Polska na mocy uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień uchwał i regulaminów, zasad i kodeksu etycznego

5/ wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

6/ pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia IPMA Polska lub IPMA Young Crew Polska,

7/ ukończenia 35 roku życia, przy czym nie dotyczy członków honorowych.

2. Członkostwo indywidualne w IPMA YC ustaje również, gdy członek przestaje spełniać co najmniej jeden z warunków określonych w §5.

3. W przypadku określonym w ust. 1 orzeka Zarząd IPMA Polska. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do zarządu IPMA Polska lub Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV

Władze IPMA Young Crew

§ 9.

1. Władzami IPMA Young Crew są:

1/ Zarząd IPMA Polska,

2/ Walne Zgromadzenie Członków IPMA Young Crew,

2/ Rada IPMA Young Crew,

3/ Komisja Rewizyjna IPMA Young Crew.

 

§ 10.

1. Kadencja wszystkich władz IPMA Young Crew trwa 2 lata z wyjątkiem pierwszej Rady  IPMA YC, która trwa rok, chyba, że Zarząd IPMA Polska postanowi inaczej. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej ilości kandydatów posiadających rekomendację przewodniczącego Grupy Regionalnej IPMA Polska, zarekomendowanych Walnemu Zgromadzeniu IPMA Young Crew Polska.

2. Wyboru Przewodniczącego Rady IPMA Young Crew dokonuje Zarząd IPMA Polska na podstawie kandydatur zgłoszonych przez ustępującą Radę IPMA Young Crew oraz kandydatury zgłoszonej przez Członka Zarządu IPMA Polska ds. IPMA Young Crew.

3. Wybór pozostałych członków Rady IPMA YC dokonują członkowie IPMA Young Crew podczas Walnego Zebrania IPMA Young Crew.

4. Uchwały władz IPMA Young Crew, jeżeli regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków IPMA YC. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

5. Do władz IPMA Young Crew Polska mogą kandydować i ostatecznie w nich zasiadać jedynie osoby będące członkami IPMA Polska (z opłaconą składką członkowską).

 

§ 11.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz IPMA Young Crew w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.

 

Rada IPMA Young Crew Polska

§ 12.

1. Rada IPMA YC kieruje całokształtem działalności IPMA Young Crew, zgodnie z uchwałami Zarządu IPMA Polska i Rady IPMA YC, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Zarządem IPMA Polska.

2. Rada składa się z dwóch do pięciu Członków, w tym Przewodniczącego.

3. Przewodniczący IPMA Young Crew kieruje pracami Rady.

4. Plan pracy Rady IPMA YC określa Rada IPMA YC .

5. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb.

 § 13.

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych IPMA Young Crew oraz podpisywania umów i zobowiązań IPMA Young Crew korzysta z osobowości prawnej International Project Management Association Polska. W ramach tych zobowiązań wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu IPMA Polska – Członka Zarządu ds. IPMA Young Crew oraz Prezesa Zarządu IPMA Polska.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Przewodniczącego IPMA YC lub innego upoważnionego członka Rady IPMA YC.

§ 14.

Do zakresu działania Rady należy:

1/ realizacja programu celów IPMA YC oraz wykonanie uchwał Zarządu IPMA Polska

2/ określenie szczegółowych kierunków działania,

3/ ustalanie budżetu i preliminarzy,

4/ sprawowanie zarządu nad majątkiem IPMA YC,

5/ uchwalanie regulaminów przewidzianych w niniejszym regulaminie,

6/ powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,

7/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków IPMA YC,

8/podejmowanie uchwały w sprawach przyjmowania i skreślania członków IPMA YC

9/ prowadzenie dokumentacji członkowskiej IPMA YC,

10/ nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego IPMA YC,

11/ opracowanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków IPMA YC oraz na bieżąco przez Zarządem IPMA Polska,

12/ występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów,

13/ uczestniczenie w zebraniach Zarządu IPMA Polska przez wybranego przedstawiciela Rady IPMA YC.

14/ wspieranie w działaniach Grup Regionalnych IPMA Polska.

15/ uczestniczenie w zebraniach Rad Grup Regionalnych IPMA Polska przez wybranego przedstawiciela IPMA YC Polska.

 

Komisja Rewizyjna IPMA Young Crew Polska

§ 15.

1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz IPMA YC, powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, w tym: Przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

 

§ 16.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrolowanie działalności IPMA YC,

2/występowanie do Zarządu IPMA Polska z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

3/ składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków IPMA YC.

 

§ 17.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach IPMA YC ani we Władzach IPMA Polska.

 

Rozdział V

Zmiana Regulaminu i rozwiązanie IPMA Young Crew Polska

§ 18.

Uchwalenie zmian Regulaminu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu IPMA Young Crew może nastąpić wyłącznie przez Zarząd IPMA Polska i wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Zarządu IPMA Polska w tym członka Zarządu IPMA Polska odpowiedzialnego za IPMA YC.

ZałącznikWielkość
Regulamin IPMA Young Crew_v2.pdf109.76 KB