IPMA Project Excellence Model

IPMA Project Excellence Model

Wszystkie projekty biorące udział w Konkursie IPMA Project Excellence Award są oceniane pod kątem ich doskonałości przy użyciu standardowego podejścia opartego na IPMA Project Excellence Model (IPMA PEM), integralną częścią światowego standardu IPMA Project Excellence Baseline® (IPMA PEB).

 

IPMA PEM może być stosowany niezależnie od podejścia do realizacji projektu. Wynika to głównie z tego, że IPMA PEM nie narzuca żadnego konkretnego podejścia w zakresie dekompozycji, organizacji i planowania projektu. Nie sugeruje także żadnych konkretnych technik ani narzędzi zarządzania projektem. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na świadome wykorzystywanie najbardziej skutecznych metod i formuł zarządzania, pozwalających osiągnąć założone rezultaty umożliwiających ciągłe doskonalenie.


Oznacza to, że IPMA PEM może być stosowany do oceny wdrożenia metod zarządzania projektami w konkretnych projektach. Dzięki temu IPMA PEM jest dobrym uzupełnieniem sprawdzonych metodyk zarządzania projektami, pomaga ocenić ich użyteczność w kontekście danego projektu oraz powiązać fakt użycia danej metodyki z osiąganymi rezultatami.


Warto podkreślić, że z uwagi na charakter doskonałości w zarządzaniu projektami zdefiniowanej w IPMA PEB, model zakłada, że całkowite spełnienie wszystkich jego kryteriów może nie być możliwe lub uzasadnione. Model IPMA PEM został opracowany aby stymulować działania związane z ciągłym doskonaleniem, niezależnie od warunków początkowych i rezultatów osiąganych w ramach projektu.

 

PEB
Model dzieli się na następujące trzy obszary:

  • Ludzie i cele – obszar ten uznaje się za fundament doskonałości w zarządzaniu projektami. Właściwi ludzie, kierowani i wspierani przez doskonałych liderów oraz dzielący z nimi wspólną wizję sukcesu, mają kluczowe znaczenie dla ciągłego doskonalenia w projekcie i pozwalają mu wykroczyć poza granice znanych standardów.

  • Procesy i zasoby – obszar ten obejmuje praktyki niezbędne do wzmacniania doskonałości przez czytelne i skuteczne procesy oraz adekwatne zasoby wykorzystywane w sprawny i zrównoważony sposób. Stanowi on także podstawę do zabezpieczenia rezultatów wynikających z innowacyjności, czyniąc je solidnym punktem wyjścia dla kolejnych udoskonaleń.

  • Rezultaty projektu – podejście do zarządzania projektem może zostać uznane za doskonałe, wyłącznie jeżeli prowadzi do wyróżniających się, zrównoważonych rezultatów dla wszystkich kluczowych interesariuszy. Obszar ten stanowi dopełnienie pierwszych dwóch, zapewniając niezbędny dowód osiągnięcia doskonałych rezultatów zgodnych z oczekiwaniami interesariuszy projektu.

 

 

PEB_cover

Nowy model (dokument w języku angielskim) dostępny jest na stronie
http://products.ipma.world/product/peb/

Można już zamówić polską wersję
PEB Project Excellence Baseline

„Wytyczne Doskonałości w Zarządzaniu Projektami
dla ciągłego doskonalenia w projektach i programach"
 więcej informacji  tutaj