Zasady reklamacji usługi szkoleniowej

IPMA Polska stosuje System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015. Reklamacje dotyczące usług szkoleniowych realizowane są zgodnie z procedurą PJ8.3/01 "Niezgodbności i działania korygujące".

Zasady reklamacji usługi szkoleniowej: 

 1. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo wniesienia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi edukacyjnej, w szczególności:
  1. świadczenia usługi edukacyjnej w zakresie merytorycznym, metodycznym lub organizacyjnym w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy,
  2. niedotrzymania z winy Wykonawcy określonego w Umowie terminu realizacji usługi.
 2. Reklamację należy złożyć do Dyrektora Generalnego IPMA Polska, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
 4. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności lub inne okoliczności ją uzasadniające.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji uczestnikowi przysługuje:
  1. częściowy lub całkowity zwrot kosztów usługi edukacyjnej,
  2. możliwość ponownego uczestnictwa w kursie o tym samym zakresie w najbliższym możliwym terminie.
 7. Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego skutkuje nieważnością wniesionej reklamacji.