System Zarządzania Jakością ISO

International Project Management Association Polska uznaje za główny cel działalności promowanie zarządzania projektami w społeczeństwie oraz wzmacnianie świadomości znaczenia tej dziedziny zarządzania.

W celu pełniejszego spełnienia oczekiwań członków Stowarzyszenia oraz sprawniejszej i skuteczniejszej działalności IPMA Polska niezbędne jest stałe doskonalenie oferowanych produktów i stosowanych procesów. Pomocnym w tym jest wdrożony i stosowany system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015.

Nasze działanie opieramy na poniższych zasadach zarządzania jakością:

  • orientacja na klienta – naszymi klientami są aktualni i potencjalni członkowie IPMA Polska, Project Managerzy, instytucje państwowe i organizacje samorządowe, wyższe uczelnie, ludzie biznesu,
  • przywództwo – poprzez wzięcie odpowiedzialności przez kierownictwo IPMA Polska za skuteczność systemu zarządzania jakością i wspieranie członków zarządu i pracowników Stowarzyszenia w wykazywaniu przywództwa w obszarach ich działalności,
  • zaangażowanie członków Zarządu, Pracowników Biura i asesorów CERT IPMA Polska  w realizację celów Stowarzyszenia,
  • podejście procesowe w Stowarzyszeniu, poprzez zidentyfikowanie i zdefiniowanie istotnych procesów, ich realizacja wg cyklu PLANUJ – WYKONAJ - SPRAWDŹ – DZIAŁAJ oraz systematyczne  ich monitorowanie i ocena,
  • podejmowanie decyzji na podstawie dowodów - w oparciu o dane  liczbowe, pomiary i badania statystyczne,
  • zarządzanie relacjami - partnerskie kontakty z Grupami Regionalnymi, uczelniami, organizacjami społecznymi i samorządowymi (szkolenia, konferencje, certyfikacja PM, przekazywanie doświadczeń itp.),

Skuteczność i efektywność powyższych zadań oceniana jest podczas okresowych przeglądów systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015, w wyniku których podejmowane są działania zmierzające do jego dalszego doskonalenia.

Treść Polityki jakości jest dostępna dla stron zainteresowanych.