Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

International Project Management Association Polska

obowiązujący od dnia 14 listopada 2018 roku

TEKST JEDNOLITY

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę International Project Management Association Polska.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 2. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.

§3.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, a także innych, o ile takie uczestnictwo zgodne będzie z celami i zadaniami Stowarzyszenia.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w §3 ust.1, jak również o wystąpieniu z takich organizacji, decyduje w formie uchwały Zarząd. Dla ważności uchwały wymagana jest zgoda Komisji Rewizyjnej.
 3. Stowarzyszenie ma prawo nadawać własne tytuły, medale, nagrody, dyplomy oraz inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym. Zasady nadawania tych wyróżnień regulowane są uchwałami Zarządu.

Rozdział II

Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§4.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń praktycznych dla osób zajmujących się zarządzaniem projektami,
 2. propagowanie idei zarządzania projektami jako nowej i stałej dyscypliny zawodowej,
 3. promowanie wiedzy i doświadczeń z zakresu zarządzania projektami w działalności przedsiębiorstw,
 4. promocja zawodu Kierownika Projektu w Polsce oraz tworzenie standardów zawodowych i etycznych tej grupy zawodowej,
 5. integracja środowiska Kierowników Projektów ze szczególnym uwzględnieniem osób chcących poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie z dziedziny zarządzania projektami,
 6. prowadzenie działalności służącej tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

§5.

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele w sposób niedochodowy poprzez:

 1. organizowanie cyklicznych spotkań osób wykonujących zawód Kierownika Projektu lub innych specjalistów z zarządzania projektami,
 2. działalność wydawniczą i publikacje internetowe,
 3. nawiązanie współpracy z zagranicznymi organizacjami podobnego typu oraz transfer wiedzy,
 4. nawiązanie współpracy z polskimi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi i organizowanie wspólnych przedsięwzięć, w tym m.in. edukacyjnych i naukowych,
 5. organizację szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów,
 6. aktualizację zbioru kompetencji rekomendowanych dla osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem projektami,
 7. prowadzenie certyfikacji zgodnie z umową z IPMA i regulacjami IPMA ICR (Wytyczne dla Biur Certyfikacji),
 8. świadczenie usług doradczych z zakresu zarządzania projektami,
 9. świadczenie usług na rzecz sektora przedsiębiorstw oraz na rzecz innowacyjności, wykorzystując bazę materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencyjne,
 10. świadczenie usług wspierających przedsiębiorstwa w szerokim zakresie, w tym w zakresie tworzenia, prowadzenia i rozwoju przedsiębiorstwa oraz udzielanie informacji, szkoleń, doradztwa, usługi B+R,
 11. świadczenie usług doradczych w zakresie innowacji oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,
 12. świadczenie usług wsparcia innowacji, oznaczających udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

§6.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności Stowarzyszenia służyć może tylko realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:

a) (PKD: 94.12.Z) Działalność organizacji profesjonalnych

b) (PKD: 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

c) (PKD: 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację

d) (PKD: 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

e) (PKD: 58.11.Z) Wydawanie książek

f) (PKD: 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

g) (PKD: 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§7.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem instytucjonalnym Stowarzyszenia.
 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zamieszkujący poza jej granicami.
 4. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków indywidualnych,

b) członków instytucjonalnych,

c) członków honorowych.

§8.

 1. Członkiem indywidualnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, z zastrzeżeniem ust. 4..
 2. Członkiem instytucjonalnym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust.5..
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia.
 4. Przyjęcie w poczet członków indywidualnych następuje na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej w formie pisemnej lub elektronicznej, uiszczenia pełnej składki członkowskiej oraz uzyskania zgody Zarządu. Złożenie deklaracji członkowskiej stanowi potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminów i Statutu Stowarzyszenia.
 5. Członkowie instytucjonalni przyjmowani są do Stowarzyszenia IPMA Polska na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej w formie pisemnej lub elektronicznej, uiszczenia zadeklarowanych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych oraz uzyskania zgody Zarządu. Złożenie deklaracji członkowskiej stanowi potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminów i Statutu Stowarzyszenia.
 6. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Delegatów.
 7. Wysokość składek członkowskich dla członkostwa indywidualnego i instytucjonalnego określana jest uchwałą Zarządu.

§9.

 1. Członek indywidualny oraz członek honorowy ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie, zgodnie z zasadami uczestnictwa,

c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów właściwym władzom Stowarzyszenia,

d) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia,

e) korzystania z usług świadczonych przez Stowarzyszenie. Usługi te, o ile wymagają szczególnych nakładów, świadczone są odpłatnie.

  2. Członek indywidualny zobowiązany jest do:

a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) przestrzegania standardów zawodowych i etycznych określonych przez Stowarzyszenie,

c) regularnego płacenia składek,

d) promowania idei i celów Stowarzyszenia we własnych środowiskach zawodowych.

§10.

 1. Członek instytucjonalny posiada takie prawa jak członek indywidualny, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek instytucjonalny jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z obowiązku opłacania składki członkowskiej oraz przestrzegania w określonym zakresie Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich i innych świadczeń określonych Statutem.

§11.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) rezygnacji złożonej na piśmie lub drogą mailową Zarządowi,

b) śmierci członka indywidualnego, pozbawienia praw publicznych lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) opóźnienia w zapłacie pełnej składki członkowskiej, dłuższego niż 2 (dwa) miesiące, pomimo uprzedniego wezwania (drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą) członka do uregulowania zaległości,

d) wykluczenia na mocy uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień uchwał, regulaminów, zasad etyki oraz w związku z rażącym działaniem na szkodę Stowarzyszenia,

e) pozbawienie członkostwa honorowego może nastąpić na mocy uchwały Zarządu.

  2. W przypadkach wskazanych w §11 pkt 1 lit. a) i b) decyzję o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

  3. Zarząd, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w §11 pkt 1 lit. a) i b), zawiadamia członka o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia, podając przyczynę skreślenia.

  4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu, członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków/Delegatów. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym, zwołanym Walnym Zebraniu Członków/Delegatów.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§12.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

  2. W przypadku, gdy liczba członków indywidualnych Stowarzyszenia przekroczy 100 (sto) osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 20 (dwudziestu) członków indywidualnych. Delegaci wybierani są na dwuletnią kadencję.

  3. Do Walnego Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące Walnego Zebrania Członków, z tym zastrzeżeniem, że prawo do udziału i głosowania w Walnym Zebraniu Delegatów oprócz Delegatów mają również członkowie honorowi oraz członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Z głosem doradczym mają prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Delegatów członkowie instytucjonalni oraz zaproszeni goście.

  4. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określa regulamin wyborczy uchwalany przez Zarząd.

§13.

 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 (cztery) lata. Kadencja jest wspólna.
 2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Kadencja jest wspólna.
 3. Wybór członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej ilości kandydatów.
 4. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ich członków.
 5. Uchwały władz Stowarzyszenia mogą być podejmowane w drodze głosowania przeprowadzonego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał w tym trybie określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

§14.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienia składu osobowego nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy, chyba, że uzupełnienie jest konieczne do prawidłowego działania Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

Walne Zebranie Członków

§15.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie indywidualni i honorowi Stowarzyszenia,

b) z głosem doradczym – członkowie instytucjonalni i zaproszeni goście.

  3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem Zebrania. Zawiadomienia dokonuje się listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają, jeśli Statut nie stanowi inaczej, w następujący sposób:

a) w pierwszym terminie – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (kworum) członków Stowarzyszenia,

b) w przypadku braku kworum – w drugim terminie - w tym samym dniu, 15 minut po zakończeniu pierwszego terminu – zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.

  5. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, członkowie mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub poprzez udzielenie pełnomocnictwa do głosowania innemu członkowi indywidualnemu Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu z przebiegu Zebrania.

 

§16.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz do roku. Zarząd informuje członków o planowanej dacie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia w terminie do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.
 3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zebrania Członków powinno być w szczególności:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,

b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

c) udzielenie członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

  4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

  5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a)   z własnej inicjatywy,

b)   na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na umotywowane żądanie co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) członków indywidualnych.

  6. W przypadkach określonych w §16 pkt 5 lit. b) i c) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane nie później niż w ciągu trzech tygodni od daty przedstawienia żądania, z zachowaniem wymogów §15 pkt 3 Statutu.

  7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

  8. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zebrania Członków mogą być wszystkie sprawy należące do kompetencji Zwyczajnego Zebrania Członków, za wyjątkiem spraw, o których mowa w §16 pkt 3 Statutu.

  9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały pomimo braku formalnego zwołania przez Zarząd, jeżeli obecni i reprezentowani są wszyscy członkowie indywidualni i honorowi Stowarzyszenia i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zebrania lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

  10. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Zebrania, powzięte uchwały oraz liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą. Do protokołu należy dołączyć listę obecnych na Zebraniu członków oraz udzielone pełnomocnictwa, o których mowa w §15 pkt 5 Statutu.

§17.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian Statutu,
 3. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 6. podejmowanie uchwał o innych sprawach wniesionych pod obrady,
 7. powoływanie komisji do zatwierdzania określonych spraw,
 8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczaniu jego majątku,
 9. nadawanie i pozbawianie statusu członka honorowego,
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dot. spraw członkowskich.

Zarząd

§18.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z jednego do pięciu Członków Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Komisję Rewizyjną. Do Zarządu mogą być powoływani członkowie indywidualni Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna może przyznawać Członkom Zarządu odpowiednie wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z realizowaną funkcją. Funkcje pełnione przez poszczególnych Członków Zarządu wskazuje Komisja Rewizyjna przy ich powoływaniu.
 3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
 4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 6. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

§19.

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym – finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

§20.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia, w tym celów zdefiniowanych przez Komisję Rewizyjną,
 2. zarządzanie Stowarzyszeniem,
 3. prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia oraz dokumentacji członkowskiej,
 4. wpisywanie nowych Członków do rejestru Członków Stowarzyszenia oraz dokonywanie skreśleń członków z tego rejestru,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
 6. opracowywanie i realizacja rocznych planów działania Stowarzyszenia,
 7. opracowanie rocznych planów finansowych Stowarzyszenia,
 8. ustalanie wysokości składki członkowskiej i innych świadczeń, a także ulg i zwolnień od obowiązku ponoszenia tych składek lub świadczeń oraz ustalanie wymagań stawianych ubiegającym się o wpis na członka instytucjonalnego i członka honorowego,
 9. określanie i realizacja szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
 10. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 11. uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie,
 12. zaciąganie zobowiązań oraz rozporządzanie majątkiem Stowarzyszenia, z tym zastrzeżeniem, że do zaciągania zobowiązania lub dokonania rozporządzenia o wartości przekraczającej 100 000 złotych (sto tysięcy) wymagana jest zgoda Komisji Rewizyjnej.
 13. powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań,
 14. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 15. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 16. opracowanie i składanie sprawozdań ze swej działalności przed Komisją Rewizyjną i na Walnym Zebraniu Członków.
 17. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów.

§21.

 1. 1.Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentowane jest przez zarząd.
 2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia oraz podpisywanie umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu - w tym prezesa dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub innego upoważnionego członka zarządu.
 3. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, przy czym w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniach oraz poza nimi w formie pisemnej, przy czym dopuszcza się oddawanie głosów za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym telefonicznie i pocztą elektroniczną. Z głosowania sporządza się protokół zawierający treść podjętej uchwały. Protokół podpisują głosujący Członkowie Zarządu.
 4. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić – osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura – pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.
 6. Zarząd może powołać za zgodą Komisji Rewizyjnej Biuro Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd określa zasady działania Biura Zarządu Stowarzyszenia w porozumieniu z Komisją Rewizyjną.  Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez Zarząd Regulaminu Pracy Zarządu, zatwierdzonego przez Komisję Rewizyjną.
 7. W razie zmniejszenia się składu Zarządu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, zgodnie z trybem określonym w § 14.

Komisja Rewizyjna

§22.

 1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia, powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 4. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej poniżej dolnego limitu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji,  zgodnie z trybem określonym w § 14.

§23.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. wyznaczanie celów Stowarzyszenia,
 2. kontrola działalności Stowarzyszenia,
 3. wybór audytora do badania sprawozdania finansowego,
 4. składanie sprawozdań na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków ze swojej działalności i z wyników kontroli Stowarzyszenia,
 5. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Członków Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 6. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
 7. zwoływanie w zastępstwie Zarządu Walnego Zgromadzenia Członków,
 8. zatwierdzanie projektów rocznych planów działania Stowarzyszenia przedłożonych przez Zarząd do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Członków oraz wszelkich zmian w tych planach,
 9. zatwierdzanie propozycji Zarządu w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej oraz wymagań stawianych ubiegającym się o wpis na członka instytucjonalnego i członka honorowego,
 10. zatwierdzanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków przedłożonego przez Zarząd,
 11. powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu na okres 3 miesięcy z ważnych powodów,
 12. zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu uchwalonego przez Zarząd,
 13. wyrażanie zgody na zawieranie przez Stowarzyszenie umów i zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań o wartościach przekraczających równowartość 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) w jednej lub serii powiązanych transakcji, chyba że czynności takie były przewidziane w zatwierdzonych przez Komisję Rewizyjną planach finansowych wskazanych powyżej w punkcie 8.,
 14. przyznawanie Członkom Zarządu odpowiedniego wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z realizowaną funkcją,
 15. zawieranie stosownych umów z Członkami Zarządu, w tym umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o zarządzanie.
 16. na wniosek Zarządu wyraża zgodę na przystąpienie i wystąpienie z organizacji, o których mowa w §3 ust.1
 17. występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 18. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
 19. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Członków Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§24.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innej funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez ten organ.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§25.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz prawa.
 2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§26.

 1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie i inne świadczenia finansowe lub rzeczowe wniesione przez członków Stowarzyszenia,

b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

c) dotacje,

d) dywidendy,

e) środki uzyskane ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych,

f) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.

  2. Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto. 

  3. Terminy uiszczania składek członkowskich ustala Zarząd.

  4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§27.

 1. Uchwała w przedmiocie zmian Statutu podejmowana jest przez Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/3 członków lub delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana jest przez Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwalenie Statutu lub jego zmiany oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków lub Walnego Zebrania Delegatów wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków lub Walnego Zebrania Delegatów. Do zawiadomienia określonego w §15 pkt 3 Statutu należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855, ze zm.).

 

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

§28.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą wpisu do KRS.

 

SKAN [PDF] ORYGINAŁU STATUTU IPMA POLSKA [do pobrania]

STATUT IPMA POLSKA [do pobrania]