Recertyfikacja IPMA-4-L-C

 

W okresie ważności certyfikatu istnieje możliwość jego prolongaty przed upływem terminu ważności. Prolongata odbywa się na wniosek zainteresowanego Project Managera, który zobowiązany jest przedłożyć opis dalszego własnego rozwoju w zawodzie PM od chwili uzyskania certyfikatu. Kandydaci, którzy spełniają wymogi recertyfikacji otrzymują nowy certyfikat na kolejne 5 lat od daty zatwierdzenia recertyfikacji.

Obowiązek zainicjowania procesu recertyfikacji poprzez złożenie wniosku leży po stronie posiadacza certyfikatu, wniosek musi być złożony najpóźniej 6 miesięcy od daty wygaśnięcia certyfikatu. Jeśli posiadacz certyfikatu nie złoży wniosku o recertyfikację w terminie, konieczne będzie złożenie nowego wniosku w ramach procesu pierwszej certyfikacji.

System recertyfikacji oparty o Rejestr Jednostek Aktywności Projektowej (JAP), został tak skonstruowany, aby służyć osobom certyfikowanym za punkt odniesienia i szablon oceny własnej aktywności zawodowej. Służy usystematyzowaniu procesu recertyfikacji poprzez wprowadzenie obiektywnie weryfikowalnych kryteriów oceny kandydata. W procesie recertyfikacji kandydat musi przedstawić i udokumentować aktywność w sferze zarządzania projektami oraz swój rozwój zawodowy na wymaganym poziomie certyfikacji IPMA. Proces recertyfikacji bazuje na świadomej deklaracji osoby certyfikowanej na temat jej rozwoju, przy jednoczesnym wskazaniu na jakich polach ten rozwój jest możliwy.

 

Wymagania dotyczące różnych poziomów podczas recertyfikacji opisano w poniższej tabeli:

 

Poziom A

Poziom B

Poziom C

Poziom D

Adekwatne do danej domeny doświadczenie wymagane od Aplikanta

Poświadczenie minimum 30 miesięcy praktycznego doświadczenia w  5-letnim okresie

Nie dotyczy

Złożoność

Nie dotyczy

Przywództwo

Zarządzanie innymi

Nie dotyczy

Poświadczenie minimum 35 godzin JAP na rok (łącznie 175 godzin)
od ostatniej (re-)certyfikacji

 Celem systemu recertyfikacji jest:

  • motywowanie posiadacza certyfikatu do ciągłego rozwoju i doskonalenia się w dziedzinie zarządzania projektami,
  • rozpoznanie możliwości i kierunków dokształcania,
  • stworzenie narzędzia do monitorowania działań związanych z rozwojem zawodowym (szkolenia, treningi, konferencje, seminaria, wkład własny w rozwój wiedzy),
  • usprawnienie procesu dokumentowania doświadczenia przez kandydata do recertyfikacji,
  • zapewnienie wysokiej jakości certyfikatów IPMA.

 

Wniosek recertyfikacji jest oceniany przez jednego Asesora. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Asesor ma obowiązek zaproponować za pośrednictwem Biura CERT rozmowę. Rozmowa musi być przeprowadzona przez dwóch Asesorów. Asesorzy mogą również kontaktować się z osobami udzielającymi referencji w celu uzupełnienia oceny.

W wyniku oceny możliwe są następujące rezultaty:

  • odnowienie certyfikatu na kolejne 5 lat na tym samym poziomie bez rozmowy indywidualnej;
  • odnowienie certyfikatu na tym samym poziomie po zebraniu satysfakcjonujących dowodów – w  wyniku przeprowadzenia rozmowy indywidualnej, otrzymania komentarza od osób udzielających referencji, przeglądu skarg oraz uzyskania dodatkowych informacji od Aplikanta; lub
  • nieprzedłużenie certyfikatu w wyniku niesatysfakcjonującej rozmowy indywidualnej i/lub niewystarczających dowodów uzyskanych w procesie recertyfikacji.
Wzory dokumentów do pobrania znajdują się na poszczególnych podstronach Recertyfikacji

Zapraszamy do pobrania plik: "Międzynarodowe Przepisy Certyfikacji IPMA do oceny osób indywidualnych w Zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami (ICR4)". [pobierzDokument ten zawiera wyciąg przepisów i wytyczne dla kandydatów do certyfikacji IPMA wg wytycznych ICB4.

 

Cennik

Recertyfikacja – przedłużenie ważności certyfikatu

IPMA-A

IPMA-B

IPMA-C

IPMA-D

1230 zł brutto

1230 zł brutto

1230 zł brutto

369 zł brutto


UWAGA!!!

Wszystkim osobom, które mają opłaconą składkę członkowską za bieżący rok, przysługuje rabat 5% od ww. cen.

W przypadku złożenia dokumentów recertyfikacyjnych po terminie ważności posiadanego certyfikatu opłata ulega zwiększeniu o 150 zł brutto.

W tytule przelewu: imię nazwisko, recertyfikacja IPMA-[poziom posiadanego certyfikatu]

Konto bankowe:

International Project Management Association Polska, ul. Starościńska 1 B lok.3, 02-516 Warszawa

Nazwa Banku: BNP Paribas Bank Polska SA

Nr konta: 92 1600 1462 1824 1322 5000 0001

konto walutowe w EURO: PL38 1600 1462 1824 1322 5000 0003  

Kod SWIFT (BIC): PPABPLPK

Kontakt do Biura CERT IPMA Polska w sprawie recertyfikacji: cert@ipma.pl